מאפייני המשרה והיקפה

 

היקף המשרה:

היחידה מחוייבת לערוך תיאום ציפיות בנוגע להרכב המשרה ושעות העבודה טרם תחילת ההעסקה, זכותו של כל עובד על פי חוק להבין את הרכב המשרה שלו. 

אחוזי המשרה נקבעים באופן יחסי בהתאם להיקף ההעסקה של העובד. הגדרת המשרה אפשרית בשעות שבועיות (ש"ש) או בשעות סמסטריאליות, כאשר סמסטר א' מוגדר כבן 14 שבועות וסמסטר ב' כבן 13 שבועות.


עוזרי הוראה בתואר ראשון:

משרה מלאה היא 32 ש"ש, 448 שעות בסמסטר א', 416 בסמסטר ב' או 864 שעות שנתיות.

 

תרגול פרונטלי:

למטלות הוראה פרונטליות ניתן מקדם הממיר שעה אקדמית לשעת עבודה, המגלם את ערך שעת ההוראה, כך שכל שעה אקדמית (45 דקות) מוכפלת במקדם 4 (משרה מלאה היא 8 שעות הוראה פרונטלית * מקדם  4 * 14 שבועות לסמסטר א' / 13 שבועות לסמסטר ב' = 448 שעות למשרה מלאה בסמסטר א' / 416 שעות למשרה מלאה בסמסטר ב'

 

עוזרי הוראה בתואר שני העוסקים בהוראה פרונטלית (תרגול, מעבדה, סיור, סדנה) זכאים לתוספת שכר של כ-16%, המחולקת באופן הבא:

א. למי זה מיועד?

תוספת הוראה פרונטלית מיועדת לדירוג עוזרי/ות הוראה בלבד (הלומדות/ים בתואר שני) המועסקים בהוראה פרונטלית בכיתה / במעבדה.

ב. למה הכוונה ב"תוספת"?

ב"תוספת" שכר הכוונה לתוספת קבועה, שמתווספת לחישוב השכר החודשי ועומדת על 8% בגין החלק היחסי של ההוראה הפרונטלית מהיקף המשרה שלו/ה.

בנוסף, ישנה תוספת דיפרנציאלית שמתווספת לשכר באופן חד פעמי במהלך הסמסטר, לרוב בסופו. על כך נרחיב במייל נפרד בהמשך.

ג. איך התוספת הקבועה מחושבת?
אם היקף השכר בגין הוראה פרונטלית הוא 16%, אז התוספת הקבועה בכל חודש היא 8% מהשכר שלי עבור אותם 16.

למשל, אם היקף המשרה הפרונטלית שלי עומד על 16%, ששווה לצורך הדוגמה 855 ש"ח, חישוב של 8% מתוך ה 16% שווה 103 ש"ח נוספים לשכר - כך שבסופו של דבר השכר בגין הוראה פרונטלית הינו 958 ש"ח.

בטבלת התשלומים בתלוש השכר יופיע סעיף "תוספת הוראה פרונטלית" עם מספר יחידות ששווה לשעות העבודה השבועיות הנובעות ממשימות פרונטליות (ולא מספר שעות אקדמיות של ההוראה/נ"ז).

 

הדרכה במעבדה:

כל שעה אקדמית מוכפלת במקדם 2.91 (משרה מלאה היא 11 שעות מעבדה שבועיות * מקדם  2.91* 14 שבועות לסמסטר א' / 13 שבועות לסמסטר ב' = 448 שעות למשרה מלאה בסמסטר א' / 416 שעות למשרה מלאה בסמסטר ב').

 

בדיקת תרגילים:
במקרה שבו כמות התרגילים שנדרש עוזר הוראה לבדוק לא עומדת בהיקף המקדם הסטנדרטי, התשלום ייעשה לפי חישוב מוסכם עם היחידה בנוגע למספר התרגילים המגולמים בשעה (מס' הסטודנטים בקורס / ערך התרגילים בשעה= מס' שעות לבדיקה).

 

עוזרי הוראה בתואר שני:
308 שעות בסמסטר א'.

 

תרגול פרונטלי:

למטלות הוראה פרונטליות ניתן מקדם הממיר שעה אקדמית לשעת עבודה, המגלם את ערך שעת ההוראה, כך שכל שעה אקדמית (45 דקות) מוכפלת במקדם 2.75 (משרה מלאה היא  8 שעות הוראה פרונטלית* מקדם 2.75* 14 שבועות לסמסטר א' = 308 שעות למשרה מלאה בסמסטר א').

 

הדרכה במעבדה:

כל שעה אקדמית מוכפלת במקדם 2 (11 מעבדה שבועיות * מקדם 2 * 14 שבועות לסמסטר א' = 308 שעות למשרה מלאה בסמסטר א').

 

בדיקת תרגילים:

מקרה שבו כמות התרגילים שנדרש עוזר הוראה לבדוק לא עומדת בהיקף המקדם הסטנדרטי, התשלום ייעשה לפי חישוב מוסכם עם היחידה בנוגע למספר התרגילים המגולמים בשעה (מס' הסטודנטים בקורס / ערך התרגילים בשעה= מס' שעות לבדיקה).

היקף משרה מינימלי לעוזרי הוראה -  12.5% משרה.