מטלות ההוראה

מה יכול להיכלל במשרה?

- העברת תרגולים פרונטליים

- הדרכה פרונטלית במעבדות וסיורים

- בדיקת תרגילים ועבודות

- בדיקת בחנים ומבחנים

- ייעוץ והדרכה לתלמידים

- הכנת חומר עזר לשיעורים ולמעבדות

- השגחה אקדמית בבחינות הקורס עבור מענה לשאלות הסטודנטיות והסטודנטים

- הוראה פרונטלית בשיעור / תרגול עצמאי - עוזרי הוראה הנדרשים לבצע תפקידי הוראה פרונטליים בשיעורים עצמאיים או תרגילים עצמאיים שאינם חלק מקורס ראשי זכאים לקבל תוספת שכר של 16% באופן יחסי לשיעור המטלה מסך כל היקף העסקתם. 

 

מה לא נכלל במשרה?

- כתיבת מבחנים מסכמים בקורס

- בדיקת עבודות סמינריוניות

- החלפת מרצה נעדר בהוראה פרונטלית - אפשרי רק בתוספת תשלום ולאחר קבלת אישור מראש מהדיקן.

- נוכחות בשיעור המרצה שצמוד לתרגול - אפשרי בתוספת תשלום, במידה והוספת מטלה זו מביאה לחריגה מערך השעה והמקדם הסטנדרטי.


מנגנון לבחינת עומסי הוראה:

במסגרת ההסכם הקיבוצי והמקומי האחרון הוקם מנגנון לבחינת עומסי הוראה.

מנגנון זה נועד לבחון מקרים בהם עומס ההוראה חורג מהיקף שעות העבודה שהוקצה במסגרת כתב המינוי של העובד/ת, ולהגיע להסדר הוגן המגלם את היחס בין היקף העבודה בפועל והיקף המשרה. 

לרוב, בעיית עומס הוראה משותפת לכל סגל הקורס. מסיבה זו אנו ממליצים לכם לפנות אלינו בצורה מרוכזת בכדי שנוכל לטפל במקרה בצורה מיטבית ומקיפה. 

במסגרת מנגנון זה דנים נציגים מאגף משאבי אנוש והנהלת ארגון מו"ח במקרים רלוונטים, ובמקרים שמוכח כי קיים עומס החורג מהיקף המינוי - יוגדל היקף המינוי על מנת להתאימו לעומס ההוראה ויבוצעו תשלומים רטרואקטיביים.