הרעת תנאים, צמצום וסיום העסקה

על מנת לצמצם היקף משרה, לשנות את תנאי העבודה או לסיים את העסקתו של חבר ארגון, על היחידה חלה החובה לערוך שימוע. השימוע צריך להיעשות באופן הוגן ומבלי שהתקבלה החלטה בדבר גורל העסקתו של חבר הארגון בטרם החל השימוע. החלטה על הפסקת עבודה ללא שימוע או לפני קיום השימוע היא פסולה ללא עוררין.


כללי השימוע:

הודעה על השימוע תמסר בכתב לעובד

ההודעה על השימוע תימסר בזמן סביר שיאפשר לעובד להתכונן לשימוע כהלכה.

בהודעה יפורטו הסיבות שהביאו לשקול את הפסקת העבודה מצד האוניברסיטה. 

מעמד השימוע יתועד בפרוטוקול, ויתקיים בנוכחות שני עובדים לפחות. עם תום השימוע הפרוטוקול יישלח לעובד לאישורו. על העובד החובה לוודא שהפרוטוקול תואם את הדברים שעלו בשימוע.

לעובד תהיה הזדמנות להשמיע את דבריו. בנוסף העובד זכאי למלווה, בין אם נציג ארגון מו"ח, עו"ד מטעמו או מלווה אחר. לצערנו, לארגון אין משאבים לממן עו"ד לשימועים, אך אנו נמצאים בקשר עם עורך דין עבור מקרים ספציפיים שיש בהם חוסר בהירות משפטית. נתקלתם במקרה כזה? פנו אלינו.

במידה והפסקת / צמצום העסקה מתרחשת במהלך כתב מינוי קיים - יש לבדוק שהסיבות המצויינות לסיום / צמצום העסקה תואמות את הסיבות שבגינן ניתן להפר את כתב המינוי שקיבל העובד (כפי שיצוינו בהמשך). 

במידה ומדובר בירידה באיכות ההוראה - אין די בטענות כלליות בדבר הפרות משמעת שביצע העובד אלא יש להצביע על אירועים ספציפיים ועל המועדים בהם אירעו, על מנת לאפשר לעובד להתייחס לטיעונים כהלכה.

אם אחת או יותר מהדרישות שצוינו אינן מתקיימות, למשל: ניתנה התראה קצרה מידי, לא הועברו נימוקי הזימון לשימוע, מומלץ לפנות אלינו לייעוץ. 

לתשומת לבכם - משמעות אי התייצבות עובד לשימוע היא ויתורו על האפשרות להעלות טענות בפני המעסיק. 

למרות האמור לעיל ובניגוד להמלצתנו, ישנם מקרים שונים שבהם העובד חושב כי תום- מינוי מוצק. מקרים אלו גורמים לעובד לוותר על השימוע, משום שעל פניו ישנה הסכמה משותפת. נמצאים במצב כזה, ויתרתם על שימוע או שלא התעקשתם על קיומו? חשוב לשים לב שאין לכם חובות פתוחים לאוניברסיטה ושסיום העסקתכם נעשה כדין. כמו כן, הקפידו להיות בבקרה על זכאותכם לפיצויים, מלאים או חלקיים, בסיום ההעסקה, כפי שיפורטו בתנאי הזכאות - בהמשך. 

 
עילות לביטול/צמצום מינוי לעוזרי הוראה:

- ביטול הקורס בקוריקולום או אי קיומו

- אי פתיחת קורס בשל מס' נמוך של תלמידים

- בעיות משמעת חמורות

- איחוד קורסים דומים

- מצב אקדמי לא תקין

- ירידה משמעותית באיכות ההוראה או איכות הוראה נמוכה (ובלבד שניתנה אזהרה רשמית לפני סיום ההתחייבות ואפשרות ומתן זמן מספיק, סמסטר לפחות, לשיפור ההוראה).

לתשומת לבכם - אם הסיבה לצמצום / סיום העסקה נובעת מביטול קורס, אי פתיחת קורס בשל מס' תלמידים או ואיחוד קורסים, ובידכם כתב מינוי ארוך יותר מהסמסטר הנוכחי, במעמד השימוע הקפידו לציין שמדובר בצמצום שעשוי להיות ארעי ורלוונטי אך ורק לסמסטר אחד או לשנה הנוכחית. על כן, הקפידו להתייחס במעמד השימוע למעמדכם בשנים הבאות ולתוקף כתב המינוי הארוך ושימו לב שסיכום הדברים מופיע בפרוטוקול הרשמי.

 
פיצוי על הפסקת או צמצום העסקה במהלך מינוי:

במידה והאוניברסיטה עורכת שימוע ומצמצמת העסקתו של עוזר הוראה במהלך תקופת המינוי שלו, העובד יהיה זכאי לפיצוי מוגדל עבור חלק המשרה שבוטל.

הפיצוי המיוחד אינו כולל תנאים נלווים כגון נסיעות, הבראה, הפרשות לקרנות ולפנסייה;

- אם ההודעה הסופית (לאחר השימוע) ניתנה בתקופה שבין ה-15 לחודש ספטמבר ועד תום תקופת השינויים (חודש מפתיחת הסמסטר) - ישולם פיצוי בגובה של חודש שכר.

- אם ההודעה הסופית (לאחר שימוע) ניתנה חודש לפני פתיחת סמסטר ב' ועד חודש לאחר פתיחתו - ישולם פיצוי בגובה של חודש שכר בנוסף לשכר בתקופת ההעסקה.

- אם ההודעה הסופית (לאחר השימוע) ניתנה לאחר תום תקופת השינויים - ישולם פיצוי מיוחד בגובה של 3 חודשי שכר בנוסף לשכר בתקופת ההעסקה

 

זכויות נוספות בעת הפסקת עבודה או סיום מינוי:

כמעט בכל מקרה של סיום העסקה (הפסקת העסקה מצד האוניברסיטה, אי-חידוש כתב המינוי, או התפטרות בשל הרעת תנאים) זכאים עוזרי ההוראה להשלמת הפרשות לפיצויי פיטורין ומשיכה שלהם (להרחבה ראו חסכון וביטוח פנסיוני ).