תקנון הארגון

 

"מו"ח – ארגון מורים וחוקרים באוניברסיטה העברית" ע.ר מספר 580169837

 

1. שם הארגון: מו"ח – ארגון מורים וחוקרים באוניברסיטה העברית (להלן: "הארגון").

 

2. מען הארגון: האוניברסיטה העברית, בנין המנהלה, גבעת רם, ירושלים.

 

3. מטרות הארגון הן:

3.1. ייצוג חברי הארגון כהגדרתם להלן בתקנון זה, וכן חברים לשעבר בארגון בנושאים הקשורים לפעילותם האקדמית ותנאי עבודתם באוניברסיטה.

3.2. ייצוג האוכלוסיות דלעיל אד הוק בנושאים שונים לפי הצורך, ובכלל זה:

3.2.1. תנאי עבודה, שכר, שעות עבודה, ספרות מקצועית, חופשה, ותק, שבתון, פיטורים,
ביטוחים שונים, ביטוח לאומי, זכויות סוציאליות נלוות לשכר עבודה, קופות ו/או
קרנות פנסיה והשתלמות;

3.2.2. מלגות, מתן הלוואות, השלמות, שכר לימוד, הקלות והנחות;

3.2.3. שיכון, עזרה בדיור ונושאי צרכנות;

3.3. סיוע במתן ייעוץ לחברי הארגון ו/או למיוצגים על ידו, ובכלל זה ייעוץ משפטי, חשבונאי, פיננסי, ביטוחי וייעוץ מס.

3.4. קיום קשר עם ארגונים מקבילים בארץ ובחו"ל.

3.5. קידום אינטרסים אקדמיים מקצועיים וכלכליים של חברי הארגון, שיפור זכויותיהם הסוציאליות ואחרות, המוקנות להם או שיוקנו בעתיד.

3.6. שיתוף פעולה עם האוניברסיטה העברית בנושאי מחקר והוראה באוניברסיטה כל עוד שיתוף פעולה אינו עומד בסתירה לאמור במטרות הארגון.

3.7. סיוע לחברי הארגון בתום תקופת חברותם בארגון בכל הנושאים הנזכרים במטרות הארגון.

3.8. עידוד ייזום, הקמה והפעלה של קרנות השתלמות, מחקר והשתלמויות, חילופי מידע ומשלחות עם מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם.

3.9. ביצוע כל פעילות שנועדה לסייע לחברי הארגון.

3.10. כל מטרה חוקית אחרת בזיקה למטרות דלעיל.

 

4. סמכויות:

4.1. לתכנן, לתאם ולנהל פעולות להבטחת מטרות הארגון.

4.2. לנהל משאים ומתנים, לחתום על הסכמים קיבוציים והסדרים עם הנהלת האוניברסיטה העברית, להכריז על סכסוך עבודה ועל שביתה או השבתה וצעדים ארגוניים אחרים.

4.3. ליזום ו/או להגיש תביעות ו/או להתגונן בפני בתי משפט, בתי דין לעבודה, טריבונלים שיפוטיים ומעין שיפוטיים, בוררויות, לייצג, לשכור שירותי ייצוג לצרכים אלה, להיות מיוצגים או לייצג בפני כל הגורמים המוסדות והמשרדים.

4.4. לשכור שירותי עורכי דין, רואי חשבון ולקבוע את התמורה שתשולם להם, לשכור ולהעסיק עובדים בשכר ולשלם שכר לנושאי משרות או תפקידים.

4.5. לעשות כל פעולה של פרסום או הסברה הנחוצה ומועילה לשם מימוש מטרות הארגון.

4.6. להתכתב ולבוא בדברים עם כל גורם או גוף שניתן להיעזר בו לשם השגת מטרות הארגון.

4.7. לפתוח חשבונות בבנקים או במוסדות כספיים עבור הארגון ובשמו, לחתום על מסמכי פתיחת חשבון לרבות מסמכים נלווים ככל שידרשו על ידי הבנקים או המוסדות הכספיים, למשוך שיקים, להסב אותם ולהשקיע כספי הארגון באגרות חוב או מט"ח או כל השקעה אחרת אשר ימליצו עליה יועצי השקעות בבנקים או במוסדות כספיים.

4.8. ללוות כספים לצורכי הארגון ולשם כך למשכן או לשעבד את רכוש הארגון לשם מימוש המטרות בתקנון.

4.9. להלוות כספים לחברי הארגון, לסייע לחברי ארגון הזקוקים לסיוע סוציאלי ומשפחתי.

4.10. להיות חבר בתאגידים אחרים

 

5. מוסדות הארגון:

5.1. האסיפה הכללית:

5.1.1. ועד הארגון יכנס אסיפה כללית לפחות אחת לשנה בקמפוס גבעת רם או בקמפוס הר הצופים, בעת קיום הלימודים בהתאם לשנת הלימודים האקדמית של האוניברסיטה.

5.1.2. יו"ר ועד הארגון יכהן גם כיו"ר האסיפה הכללית. בהיעדרו של יו"ר ועד הארגון מן האסיפה או במקרה בו יסרב לכהן כיו"ר האסיפה הכללית, יכהן ס. יו"ר הועד כיו"ר האסיפה הכללית. במקרה של היעדרותם או סירובם של כל ה"ה הנ"ל למלא התפקיד, תבחר האסיפה יו"ר מבין חברי הארגון הנוכחים באסיפה.

5.1.3. לכל חבר בארגון זכות השתתפות והצבעה באסיפה הכללית.

5.1.4. הודעה על אסיפה כללית רגילה תינתן 10 ימים מראש. ההודעה תפרט את מקום ומועד כינוס האסיפה, ואת סדר העניינים ונושאיהם.

5.1.5. אסיפה כללית שלא מן המניין תכונס על ידי ועד הארגון ביוזמתו או לפי יוזמת ועדת הביקורת או על פי דרישה בכתב של 1/10 מחברי הארגון, תוך 21 ימים מהיום בו הוגשה הבקשה לועד הארגון.

5.1.5.1. הוועד רשאי לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין דחופה במקרה של עניין בעל חשיבות ודחיפות מיוחדת, וזאת בהחלטת רוב של 2/3 מחברי הועד או דרישת ועדת הביקורת פה אחד בכתב. הודעה על אסיפה כזו תינתן 72 שעות מראש, ותפרט את מקום ומועד כינוס האסיפה, ואת סדר העניינים ונושאיהם.

5.1.5.2. שינויים בתקנון, פיזור ועד העמותה, פיזור ועדת הביקורת,  פירוק הארגון לא יידונו באסיפה כללית שלא מן המניין דחופה.

5.1.6. המניין החוקי לאסיפה הכללית יהיה 1/4 מחברי הארגון אך לא פחות מ- 30 חברים בעצמם ובהם לפחות שניים מחברי הועד. אם כעבור רבע שעה מן המועד שנקבע לאסיפה הכללית לא יימצא המניין החוקי תתקיים האסיפה כאסיפה נדחית וייחשבו החברים הנוכחים כמניין חוקי ובלבד ששניים מהם הנם חברי ועד הארגון.

5.1.7. בכפוף לאמור לעיל הצעת החלטה שהועמדה להצבעה באסיפה תוכרע בהרמת ידיים אלא אם נדרשה הצבעה חשאית על ידי שלושים חברים לפחות הנוכחים באסיפה או על ידי רוב החברים הנוכחים באסיפה הנדחית.

5.1.8. במקרה של הצבעה שקולה בין בהצבעה חשאית או גלויה תהיה ליו"ר האסיפה זכות הצבעה מכרעת.

5.1.9. האסיפה הכללית תהיה מוסמכת להעביר חברי ועד מתפקידם או מכהונתם ותפקידם. החלטה על הדחה מכהונה בוועד תתקבל בהתאם לשיעור הקולות הנדרש לשינוי תקנון.

5.1.10. האסיפה הכללית רשאית למנות נציגים מהאסיפה הכללית לוועד.

5.1.11. החברות בוועד היא עד למועד בחירת חברים למוסדות הארגון, כקבוע בתקנון זה.

5.2. הועד:

5.2.1. הועד ימנה לא פחות מ- 9 חברים כולל היו"ר וסיו"רים, אשר יבחרו בבחירות כלליות. יו"ר וסיו"רים ישתייכו כל אחד למגזר אחר, כהגדרתם בסעיף 9.2. במידה שהועמד לבחירה סיו"ר אחד בלבד (בנוסף ליו"ר), תוכל האסיפה הכללית הראשונה שתתכנס לאחר הבחירות למנות סיו"ר אחד נוסף מבין חברי הוועד, ובלבד שיו"ר וסיו"ר לא ישתייכו לאותו מגזר.

5.2.2. המפתח לבחירה לוועד יהיה כדלקמן: לכל 100 חברים במגזר – ימונה חבר ועד אחד לאותו מגזר (מעוגל כלפי מעלה); כל חבר יוכל לבחור נציגים מהמגזר אליו הוא משתייך בלבד.

5.2.3. לא הוצגה מועמדות של תשעה חברים לועד, יכהנו כחברי ועד בנוסף לנבחרים חברי ועד שימונו על ידי האסיפה הכללית, כאמור בסעיף 5.1.10 לעיל.

5.2.4. הבחירות יהיו כלליות כאשר תקופת הכהונה תהיה שנה. כל עוד לא נבחר ועד חדש, ימשיך הועד היוצא בתפקידו.

5.2.5. המניין החוקי לישיבות הועד יהיה חמישה חברי ועד, ובלבד שאחד מהם הוא היו"ר או מי מהסיו"רים וככל שלמגזר נציגים בועד, אחד מהם יהא נוכח.

5.2.6. אם כעבור רבע שעה מן המועד שנקבע לישיבת וועד לא יימצא המניין החוקי, ייחשבו חברי הוועד הנוכחים כמניין חוקי ובלבד שיו"ר הוועד וסיו"ר נוכחים או שני סיו"רים נוכחים.

5.2.7. ישיבות ועד תקוימנה בין בנוכחות פיזית של חמישה חברי הועד כאמור בסעיף 5.2.5. לעיל ובין באמצעות קיום הישיבה באותו הרכב נוכחים באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, כך שכל המשתתפים באסיפה, יוכלו לשמוע זה את זה בו זמנית.

5.2.8. יו"ר הארגון והסיו"רים ימונו כמורשי חתימה מטעם הארגון וחתימה של יו"ר הארגון בצירוף חתימת אחד מהסיו"רים וחותמת הארגון תחייב את הארגון לכל דבר ועניין.

5.2.9. הועד יהיה מוסמך לקבוע שכר , תמורה כספית ותנאי עבודה למי שמועסק על ידי הארגון או נותן לו שירותים.

5.2.10. הוועד יהיה מוסמך לקבוע שיעור התשלום ליו"ר הוועד ולסיו"רים בגין השתתפות בישיבות הוועד, וכן תשלום ליו"ר עבור פעולות ייצוגיות שהוא מבצע. שיעור התשלום יובא לאישור בפני האסיפה הכללית.

5.2.11. הועד יהיה מוסמך למנות מפעם לפעם ועדות משנה המורכבות מחברי הועד או מחברי הארגון ולמסור לועדות אלה את הטיפול בחלק מענייני הארגון ובכל העניינים שנמסרו לועדות אלה תהיינה להן הסמכויות כפי שפורטו בהחלטת הועד.

הועד יהיה רשאי בכל עת לבטל הועדות או לשנות מהסמכויות שהוענקו להן. כל ועדה תמנה לא פחות משלושה חברי ארגון או ועד. הועד יביא לידיעת האסיפה הכללית ואישורה את פירוט ועדות המשנה אולם הן תוכלנה להתחיל לפעול בגבולות סמכויותיהן גם בטרם התקבל אישור האסיפה הכללית. הועד יהיה רשאי לשכור שירותי יועצים חיצוניים בתשלום לועדות המשנה במידה ואלה נחוצים לפעילות סדירה של הועד או של ועדות המשנה. הוועד רשאי להאציל מסמכויותיו רק לוועדות המורכבות מחברי הוועד. כל וועדה אחרת תחשב וועדה מייעצת.

5.2.12. הועד הוא הגוף המייצג ומנהל את הארגון ובידו כל הסמכויות הנדרשות למימוש מטרותיה וביצוען.

5.2.13. הועד יהיה מוסמך להכריז על סכסוך עבודה ועל צעדים ארגוניים ולחתום על המסמכים הדרושים לשם כך.

5.2.14. הועד יהיה מוסמך לחתום על הסכמים קיבוציים או הסדרים מול האוניברסיטה.

5.2.15. הועד יהיה רשאי לחכור, לשכור ולרכוש בכל דרך אחרת נכסי דלא-ניידי, לשכור שירותים, להשכיר, לשעבד להעביר בכל דרך נכסים כאלה בשם הארגון

5.2.16. הועד יהיה רשאי לחתום באמצעות מורשי חתימה על מסמכים לרבות, אך מבלי לגרוע, התחייבויות כספיות, לרבות מסמכים הנדרשים לפתיחת חשבונות בבנקים או במוסדות כספיים וכן על כל המסמכים הנדרשים לשם ניהולם של חשבונות אלה.

5.2.17. הועד יהיה רשאי לקבוע מסי חבר ואת אופן תשלומם.

5.2.18. הועד יאשר קבלת חברים חדשים לארגון.

5.2.19. כל ההצבעות בועד יוכרעו ברוב קולות. במקרה של הצבעה שקולה תכריע דעתו של יו"ר הארגון.

5.2.19.1. על אף האמור בסעיף 5.2.19, במקרה של הצבעה שקולה בנושא הנוגע בעיקר לחברי מגזר מסוים תכריע דעתו של סיו"ר או יו"ר השייך לאותו מגזר.

5.2.20. הועד רשאי לצרף אליו חבר ועד מתוך כלל חברי הארגון במקום חבר ועד שמקומו התפנה מכל סיבה שהיא. תוקף כהונת חבר ועד שמונה בדרך זו יהיה עד לכינוס האסיפה הכללית הבאה.

5.2.21. לא יכהן כחבר ועד מי שאינו חבר בארגון ומי שהורשע בעבירה שיש עמה קלון.

5.2.22. הועד ינהל בסיוע רואה חשבון חיצוני או מבקר ששירותיו ישכרו לשם כך, פנקסים וספרים  כמתחייב מהוראות חוק העמותות, פקודת מס הכנסה ותקנותיה וכל דין וביניהם ספר חברי הארגון שיכלול שמו של כל אחד מהם, מענו וזהותו, תאריך תחילת כהונתו ופקיעתה, ספר פרוטוקולים מישיבות הועד והאסיפות הכלליות, ספר החלטות, חליפות מכתבים בנושאי הארגון, חשבון הוצאות והכנסות. כל ספרי הארגון יהיו פתוחים לעיון חברי הארגון וישמרו במשרדי הארגון.

5.3. ועדת ביקורת:

5.3.1. האסיפה הכללית השנתית תבחר בהצבעה גלויה שני חברי ארגון כחברי ועדת ביקורת כמפורט בסעיף 13 להלן.

5.3.2. ועדת הביקורת תבקר את פעולות הארגון והועד בכללו, תיתן דו"ח על פעולותיה בפני האסיפה הכללית הרגילה ותפקח על ניהול החשבונות והכנת מאזן שנתי ותציג ממצאיה לאסיפה הכללית. שבועיים לפני הצגת הדו"ח בפני האסיפה הכללית יוצג הדו"ח בפני הועד.

5.3.3. חברי ועדת הביקורת לא יכהנו בעת ובעונה אחת כחברי ועד הארגון.

5.3.4. חרף האמור לעיל, הביקורת תבוצע גם ע"י רואה חשבון או גוף מבקר אחר שאושר ע"י הרשם, ששירותיו יישכרו לשם כך על ידי הארגון.

 

6. סגן יו"ר הארגון:

6.1. לארגון ייבחרו עד סגן יו"ר אחד מכל מגזר בבחירות כמפורט בסעיף 5.2 לעיל:

6.2. סגני היו"ר ייבחרו מתוך המגזרים שיו"ר הארגון אינו משתייך אליהם. כל חבר ארגון יבחר סיו"ר מהמגזר אליו הוא משתייך בלבד.

6.3. סגני יו"ר ישמשו כממלאי מקומו של היו"ר, בתיאום מראש עם היו"ר ו/או בהחלטת ועד, במידת הצורך.

6.4. כל סגן יו"ר יסייע ליו"ר הארגון בניהול השוטף של הארגון.

6.5. בנוסף, יהיה כל סגן יו"ר אחראי על תיאום, איסוף מידע ועמידה בקשר עם חברי הארגון בהקשר למגזר אליו הוא משתייך.

6.6. בכל מקרה בו יתפטר יו"ר הועד ו/או סגנו מכל סיבה שהיא, בטרם תום תקופת כהונתו, תמנה האסיפה הכללית חבר ועד אחר תחתיו אשר ימלא את מקומו באופן זמני עד לתום תקופת כהונתו של יו"ר ו/או סיו"ר הועד היוצא.

 

7. בחירות: ועד הארגון, יו"ר הועד, סיו"רים, וועדת הביקורת

7.1. הבחירות לועד הארגון יערכו באסיפה יוצאת מן הכלל שתכונס באותו יום בכל קמפוס שבו מלמדים למעלה מחמישים חברי ארגון, לא לפני השבוע השלישי של הסמסטר הראשון ולא יאוחר מהשבוע השלישי של הסמסטר השני. הועד החדש יחל לכהן רק לאחר שיאושר באסיפה הכללית שתתקיים לאחר הבחירות. אסיפה כללית לאחר הבחירות תכונס לא יאוחר משבועיים מיום הבחירות.

7.1.1. על אף האמור בסעיף 7.1, יוכל הוועד להחליט על דחיית מועד הבחירות בנסיבות מיוחדות, ובכל מקרה לא יאוחר מסוף הסמסטר השני.

7.2. תוצאותיהן הסופיות של הבחירות תפורסמנה רק לאחר סיום הבחירות בכל הקמפוסים.

7.3. הבחירות תהיינה חשאיות ותיערכנה בקלפי, לאחר זיהוי הבוחרים. הבחירות תיערכנה בפיקוחה של ועדת הביקורת.

7.4. מועמדות לחברות בוועד תוגש למזכירות הארגון עד שבועיים לפני הבחירות ותפורסם בין חברי הארגון.

7.5. כל חבר בארגון רשאי להציג מועמדותו לחברות בוועד.

7.6. כל חבר בארגון רשאי להציג מועמדותו לתפקיד יו"ר/סיו"ר.

7.7. כל חבר בארגון רשאי להציג מועמדותו לחברות בועדת ביקורת ובלבד שאינו חבר ועד.

7.8. הבחירה תבוצע על דרך סימון בטופס הבחירה:

7.8.1. יסומן אחד מבין המועמדים לתפקיד יו"ר.

7.8.2. יסומן אחד מבין המועמדים לתפקיד סיו"ר (בהתאם למגזר).

7.8.3. יסומנו עד שלושה מבין המועמדים לחברות בוועד (בהתאם למגזר).

7.9. במידה ו- 2/3 מחברי הוועד יתפטרו ייחשב הדבר כאילו התפטר הועד כולו ותתקיימנה בחירות חדשות לוועד ולתפקיד היו"ר תוך 30 יום כמצוין בסעיף 8.1.

7.10. הודעה בכתב בדבר תוצאות הבחירות תינתן ע"י היו"ר היוצא (או המכהן אם זה לא עמד לבחירה או נבחר שוב) לרשויות האוניברסיטה.

7.11. הבחירות לוועדת הביקורת תיערכנה לאחר הצגה אישית של המועמדים, בצורה גלויה ובהרמת ידיים.

7.12. על אף כל שפורט לעיל, מינוי חברי וועד מבין חברי הארגון יכול להתבצע באסיפה כללית בהצבעה גלויה כאמור בסעיף 5.1.10, ובתנאי ששמות המועמדים הוצגו בסדר היום של האסיפה.

 

8. התפטרות ופיטורין של חברי הוועד:

8.1. התפטר הוועד טרם סיום כהונתו והוצגה התפטרות זו ועילותיה בפני אסיפה כללית, או הובע אי אמון בוועד על ידי אסיפה כללית מיוחדת, שנתכנסה ואשר סעיף זה היה על סדר יומה, תבחר אסיפה כללית מיוחדת זו, בוועד זמני שיפעל עד סיום תקופת הכהונה הרגילה של הוועד שהתפטר או שהובע בו אי אמון. בכל מקרה ישמש הוועד המתפטר, או שהובע אי אמון בפעולתו, כוועד מעבר עם כל סמכויותיו עד שוועד חדש נכנס לתפקידו.

 

9. חברות בארגון:

9.1. חבר בארגון יוכל להיות כל אסיסטנט, מדריך, עוזר הוראה, מורה מן החוץ, עמית הוראה, עובד הוראה, מלגאי, מורה או חוקר בדרגה מקבילה שנתקבל לעבודה או אושרה מלגתו על ידי רשויות האוניברסיטה העברית, בהיקף מינימלי של משרה או מלגה כפי שייקבע על ידי ועד הארגון. כמו כן ייחשב חבר ארגון כל מי שעובד באוניברסיטה העברית לשם הוראה ו/או מחקר וחברותו אושרה על ידי ועד הארגון. החברות תימשך עד תום סמסטר שלאחר המועד בו הסתיימה עבודתו באוניברסיטה.

9.2. חברי הארגון יסווגו למגזרים כדלקמן:
9.2.1. דוקטורנטים – סטודנטים באוניברסיטה הלומדים לקראת תואר דוקטור.
9.2.2. מסטרנטים – סטודנטים באוניברסיטה הלומדים לקראת תואר מוסמך.

9.2.3. תלמידי בוגר – סטודנטים באוניברסיטה הלומדים לקראת תואר בוגר.

9.2.4. חוקרים, עמיתי הוראה ומורים מן החוץ.

9.2.5 עובדי הוראה.

9.2.6 במקרה של ספק לגבי שיוכו של חבר ארגון למגזר מסוים, מוסמך וועד הארגון לקבוע שיוכו המגזרי.

9.3. החברות בארגון הנה ללא מגבלת זמן ובכפוף לאמור בתקנון זה לגבי הפסקת חברות או סיומה, וזאת החל ממועד קבלת חבר הארגון להוראה או מחקר באוניברסיטה, ובכלל זה הוצאת כתב מינוי, או אישור מלגתו.

9.4. מספר חברי הארגון לא יפחת מתשעה.

9.5. ההחלטה בדבר קבלת חבר לארגון נתונה בידי ועד הארגון.

9.6. לא קיבל הועד את מי שביקש להיות חבר בארגון, רשאי הוא לערער על ההחלטה בפני האסיפה הכללית הקרובה.

 

10. פקיעת חברות בארגון:

10.1. במות החבר.

10.2. בפרישה מרצון

10.3 משחדל החבר מכשירותו להיות חבר ארגון כמפורט בסעיף 9.1 לעיל, ואולם אם החבר הוא עובד האוניברסיטה העברית בהוראה ו/או מחקר ו/או מילגאי תפקע חברותו רק בחלוף סמסטר מהמועד בו הסתיימה עבודתו.

10.4. בהוצאה מן הארגון, בהחלטת האסיפה הכללית בהמלצת הועד ובתנאי כי התקבלה ברוב של ¾ מהנוכחים באסיפה. וזאת מן הטעמים כדלקמן:

10.4.1. החבר לא שילם לארגון את דמי החבר או מסי החבר המגיעים לארגון.

10.4.2. החבר לא קיים הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית.

10.4.3. החבר פעל בניגוד למטרות הארגון.

10.5. לא תידון ותוחלט הוצאת חבר מן הארגון אלא לאחר שניתנה לחבר ההזדמנות להשמיע דבריו בפני הועד ולאחר שהועד התרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות. לא הופיע החבר לשימוע או ויתר על זכותו לשימוע ייחשב הדבר כאילו בוצע לו שימוע.

 

11. זכויות החברים:

11.1. להשתתף בכל פעולות הארגון.

11.2. להשתתף באסיפות הכלליות ובהצבעות.

11.3. לבחור ולהיבחר למוסדות הארגון.

 

12. חובות החברים:

12.1. לשמור על האינטרסים של הארגון ולפעול למען קידומו.

12.2. להשקיע ממרצם ומכושרם לקידום פעולות הארגון בין על ידי השתתפות פעילה ובין על ידי גיוס אמצעים לפעולות הארגון.

 

13. דמי חבר/מסי חבר:

13.1. ועד הארגון יקבע כאמור בתקנון זה את סכומם של דמי החבר/מסי החבר אשר ישולמו ע"י חברי הארגון ואשר ניתן יהיה לגבותם במישרין ו/או ע"י ניכוי במקור ממשכורת או מלגת חברי הארגון לפי החלטת הועד.

13.2. פיגר חבר בתשלום דמי החבר/מסי החבר במשך 60 ימים או לא שילם דמי חבר חד פעמיים בתוך 60 ימים מיום ההחלטה בנדון, לא יהיה זכאי להשתתף בהצבעות ובחירות לארגון ומוסדותיה והועד רשאי להחליט בדבר אי מתן עזרה לחבר או לנקוט כנגדו בהליכים משמעתיים ו/או להוציאו מהארגון.

 

14. כספים:

14.1. מקורות ההכנסה של הארגון יהיו כדלקמן:

14.1.1. מס/דמי חבר חד-פעמי ו/או חודשי או שנתי על פי החלטת הועד.

14.1.2. תרומות ומענקים שיתקבלו מגופים פרטיים, גופים ציבוריים, תאגידים ומוסדות. פנקסי החשבונות יכללו פירוט התרומות בסכום ושם התורם.

14.1.3. הכנסות מפעולות ואירועים.

14.1.4. הכנסות מהשקעות.

14.1.5. כספים המצויים בחזקת כל אחד מארגוני או נציגויות המגזרים המיוצגים בארגון.

14.2. הארגון ינהל באמצעות הועד פנקסי חשבונות שישקפו בשלמות ובנאמנות את פעולותיו. כל חבר בועדת הביקורת יהיה רשאי לדרוש ולעיין בפנקסי החשבונות ובמסמכים אליהם הם מתייחסים ולקבל מכל חבר ועד או ארגון מידע הדרוש למילוי תפקידו ופרטים על מסמכים שברשותם הקשורים לניהול כספי הארגון.

14.3. אחת לשנה יערוך הארגון דו"ח כספי על פעולותיו ודו"ח זה יבוקר על ידי ועדת הביקורת. הדו"ח הכספי יוגש לאישור האסיפה הכללית השנתית.

14.4. הדו"ח השנתי יועבר לרשם העמותות כשהוא מאושר בחתימת מורשי החתימה.

14.5. כספי הארגון ונכסיו ישמשו אך ורק למטרותיו ולא יחולקו בין חבריו בכל צורה שהיא.

 

15. כהונה:

מלבד אם נאמר אחרת בתקנון זה תקופת הכהונה לכל רשות בארגון היא שנה אולם הרשות תמשיך בפעולתה עד אשר תתחיל לכהן רשות מחליפה אף אם כהונה זו תעלה על שנה אחת.

הודעה על שינוי מענו של הארגון, על בחירת חבר או מינוי חבר או מינוי ועדת הביקורת או חבר ועד, העתק מהחלטת האסיפה הכללית בדבר שינוי תקנון, או שינוי שם הארגון, או מטרותיו או עותק החלטה בדבר הרשאים לחתום בשם הארגון, העתק מהדו"ח הכספי בצירוף המלצות ועדת הביקורת או הגוף המבקר וכל מסמך אחר שנדרש על פי התקנות או החוק, ישלחו בתוך 30 יום ממועד האירוע אל רשם העמותות.

 

16. שינוי תקנון הארגון:

החלטה על תיקון ו/או תוספת (להלן: "שינוי") לתקנון הארגון תתקבל באסיפה הכללית רגילה או מיוחדת ברוב של 3/4 (שלושה רבעים) מקולות חברי הארגון המשתתפים בהצבעה ובלבד שמספר המשתתפים בהצבעה לא יפחת מ- 30 חברים מכלל חברי הארגון לפי החלוקה של 1/3 דוקטורנטים, 1/3 מסטרנטים ותלמידי בוגר ו- 1/3 מורים שאינם תלמידים, או מחצית ממספר חברי הארגון הנמוך מביניהם. האמור לעיל יחול בתנאי כי בסדר היום של האסיפה נכלל סעיף בדבר שינוי התקנון וכי פורסמו הסעיפים בהם מוצעים השינויים.

 

17. פירוק הארגון:

17.1. האסיפה הכללית מוסמכת להחליט על פי הצעת הועד על פירוק הארגון ברוב של 2/3 מקולות המשתתפים בהצבעה שעליה ניתנה לכל חברי הארגון הודעה של 21 ימים מראש ובלבד שנכחו בהצבעה לא פחות מ- 30 חברים תוך ציון מפורש בסדר היום – הצעה לאסיפה הכללית לפירוק הארגון.

17.2. היה ולא נמצא מניין כנ"ל תתקיים אסיפה נדחית מחצית השעה לאחר מכן ובאסיפה זו
יכריעו ¾ מקולות המשתתפים.

17.3. במקרה של פירוק הארגון יועברו נכסיו על פי קביעת הועד ובאישור האסיפה הכללית לגוף ציבורי או ארגון בעלת מטרות זהות או דומות.