פריסת שכר


האוניברסיטה מאפשרת למי שמועסק בסמסטר אחד בלבד לפרוס את השכר על פני השנה כולה אך היא איננה מחוייבת לנוהג זה. פריסת השכר מיועדת לאסיסטנטים, ובמקרים מיוחדים, לעוזרי הוראה בכפוף להסכמת החוג. 

לפריסת השכר ישנם יתרונות, דוגמת קבלת שכר ותשלום דמי ביטוח לאומי על ידי האוניברסיטה לאורך השנה, אך יכולות להיות לה גם השלכות חיוביות פחות, דוגמת מקרים של חישוב דמי לידה, אבטלה ומילואים המתבססים על שכר שנפרס ועל כן הינו נמוך יותר. 

ביצוע הפריסה טעון את אישור העובד וחתימתו, ונתון לשיקול דעתו!


לצורך חישוב היקף המשרה לאחר הפריסה השנתית:

עובד המועסק בסמסטר אחד בלבד ומבקש להבין כיצד חושבה משרתו לאחר הפריסה השנתית, נדרש לחלק את אחוזי המשרה הסמסטריאלים בשתיים. 

*לעיתים יחידות בוחרות לפרוס את השכר כאשר אחוזי המשרה בסימסטר א שונים מאחוזי המשרה בסימסטר ב, על מנת לשמור על השכר אחיד לאורך כל השנה. בכדי להבין מהם אחוזי המשרה לאחר הפריסה, יש לערוך ממוצע לשני הסמסטרים. באחריות חבר הארגון לוודא שחישוב הפריסה תקין ותואם לאחוזי המשרה הסמסטריאלים.

במקרה של פריסת שכר, היקף המשרה המצויין בתלוש הוא היקף המשרה השנתי (לאחר הפריסה).