מטלות הוראה

במשרה נכללות כל המטלות הכרוכות בהוראה: העברת שיעורים והכנתם, חיבור שאלוני בחינה, נוכחות בבחינות, מתן שעות קבלה, בדיקת עבודות ותרגילים וכד'.

 

במסגרת ההסכם הקיבוצי והמקומי האחרון הוקם מנגנון לבחינת עומסי הוראה:

מנגנון זה נועד לבחון מקרים בהם עומס ההוראה חורג מהיקף שעות העבודה שהוקצה במסגרת כתב המינוי של העובד/ת, ולהגיע להסדר הוגן המגלם את היחס בין היקף העבודה בפועל והיקף המשרה. 

לרוב, בעיית עומס הוראה משותפת לכל סגל הקורס. מסיבה זו אנו ממליצים לכם לפנות אלינו בצורה מרוכזת בכדי שנוכל לטפל במקרה בצורה מיטבית ומקיפה. 

במסגרת מנגנון זה דנים נציגים מאגף משאבי אנוש והנהלת ארגון מו"ח במקרים רלוונטים, ובמקרים שמוכח כי קיים עומס החורג מהיקף המינוי - יוגדל היקף המינוי על מנת להתאימו לעומס ההוראה ויבוצעו תשלומים רטרואקטיביים.