כתב מינוי ובטחון תעסוקתי

כתב המינוי הוא ההודעה הרשמית מטעם האוניברסיטה על תחילת עבודה. בפועל, הוא מהווה את חוזה העסקה ובו מצויין ההיקף ומשך תקופת ההעסקה. האוניברסיטה מחויבת להוציא עבור העובדים את כתב המינוי טרם תחילת העסקה, והוצאתו מוטלת על היחידה בה העובד מועסק.  

כתב המינוי מגיע לרוב לתיבת הדוא"ל האוניברסיטאית.


יש לשמור את כתב המינוי בגרסא פיזית או אלקטרונית כדי להימנע מקשיים בעתיד.

 
מועדי המינויים עבור עמיתי הוראה הם כדלקמן: 

מינוי שנתי: 01/10 עד 30/09

מינוי עבור סמסטר א': 1/10 עד 31/03 | מינוי המשך לסמסטר ב': 1/04 עד 30/09 

מינוי עבור סמסטר ב' בלבד: 01/03 עד 31/08. 

בנוסף לכתב המינוי הסמסטריאלי / השנתי, עמיתי הוראה ב' עשויים לעמוד בתנאי הזכאות של עמיתי הוראה ותיקים ומתמידים, הזכאים לכתבי התחייבות ארוכים יותר. שאר עמיתי ההוראה אינם זכאים למינויים ארוכי טווח, אלא למינוי סמסטריאלי / שנתי בלבד.

 

ביטחון תעסוקתי:
ישנם שני מעמדים המקנים זכויות בתחום הביטחון התעסוקתי והזכאות לפיצויים מוגדלים בקרב עמיתי הוראה; 'עמיתי הוראה מתמידים' ו'עמיתי הוראה ותיקים'. נוסף לכך, ישנם תנאים נוספים לקבלת כתב מינוי דו שנתי ומעלה, לפי התנאים הבאים:

 
התנאים למינוי דו-שנתי:

על מנת לקבל מינוי דו-שנתי, צריך לעמוד באחת מבין שתי האופציות:

אופציה ראשונה:

דירוג עמית הוראה ב

וגם

לימד בהיקף מצטבר של לפחות 12 נ"ז במהלך השנתיים או שלוש השנים  שקדמו להוצאת כתב המינוי.

12 נ"ז שווה ל 120% משרה.

צורת החישוב: כל סמסטר מחושב בנפרד:

שנה 1: סמסטר ראשון 20% + סמסטר שני 20% = 40%

שנה 2: סמסטר ראשון 20% + סמסטר שני 20% = 40%

שנה 3: סמסטר ראשון 30% + סמסטר שני 20% = 50%

סה"כ חישוב מצטבר - 130% משרה 

לכן ישנה זכאות לכתב מינוי דו"ש בשנה 4.

נתק מעל שנה לא יבטל זכאות למינוי דו"ש ובתנאי שהיקף המשרה המצטבר הוא 120%.

 

אופציה שניה:

דירוג עמית הוראה ב

וגם

לימד לפחות קורס אחד בשנה במהלך 5 שנים מתוך 6 השנים שקדמו להוצאת כתב המינוי ביחידה אקדמית מסוימת כאמור

 
התנאים למינוי תלת/חמש שנתי:

עובד שהיה לו מינוי דו-שנתי או היה זכאי לאחד בשנה החולפת, ועתיד ללמד בשנה הקרובה.

 

עמית הוראה ותיק:

עמית הוראה בדירוג 'ותיק' זכאי לכתב התחייבות ארוך טווח (דו/תלת/ארבע/חמש שנתי) כמפורט:

מי שעבד במשך 9 שנים רצופות* כעמית הוראה (או  במצטבר יחד עם שנות העסקה כמורה מן החוץ) באוניברסיטה העברית

וגם

הועסק במשך שלוש שנים אקדמיות רציפות בהיקף משרה ממוצעת שנמוך מ-50%  אך גבוה מ-30%.

 

עמית הוראה מתמיד:

עמית הוראה בדירוג 'מתמיד' זכאי לכתב התחייבות ללא הגבלת זמן וכן פיצויים מוגדלים, כמפורט:

עמית הוראה שעבד ברצף, והיקף משרתו הממוצע באוניברסיטה העברית ב- 3 השנים האחרונות הינו 50% ומעלה.

וגם

עמית הוראה שהשלים 8 שנות העסקה ברצף* כעמית הוראה/מורה מן החוץ באוניברסיטה העברית.

 
*רצף = לפחות סמסטר אחד בשנה אקדמית.

 
- תכניות חוץ תקציביות, תכניות ייעודיות, תקציבים סגורים, תקציבים מותנים שלא לתואר אקדמי או עבודה בסמסטר קיץ אינם זכאים לדירוג עמית הוראה מתמיד.

- במידה ועמית הוראה המחזיק בכתב התחייבות ארוך טווח עובד בפועל רק סמסטר אחד בשנה, תתייחס אליו האוניברסיטה כאל עובד בחופשה ללא תשלום.

 

זכויות נלוות ופיצויים לעמיתי הוראה מתמידים וותיקים - תחת עמוד הרעת תנאים.