הרעת תנאים, צמצום וסיום העסקה

 

על מנת לצמצם היקף משרה, לשנות את תנאי העבודה או לסיים את העסקתו של חבר ארגון, על היחידה חלה החובה לערוך שימוע. השימוע צריך להיעשות באופן הוגן ומבלי שהתקבלה החלטה בדבר גורל העסקתו של חבר הארגון בטרם החל השימוע. 

החלטה על הפסקת עבודה ללא שימוע או לפני קיום השימוע היא פסולה ללא עוררין.


כללי השימוע:

- הודעה על השימוע תמסר בכתב לעובד

- ההודעה על השימוע תימסר בזמן סביר שיאפשר לעובד להתכונן לשימוע כהלכה.

- בהודעה יפורטו הסיבות שהביאו לשקול את הפסקת העבודה מצד האוניברסיטה. 

- במידה והפסקת / צמצום העסקה מתרחשת במהלך כתב מינוי קיים - יש לבדוק שהסיבות המצויינות לסיום / צמצום העסקה תואמות את הסיבות שבגינן ניתן להפר את כתב המינוי שקיבל העובד (כפי שיצוינו בהמשך). 

- מעמד השימוע יתועד בפרוטוקול, ויתקיים בנוכחות שני עובדים לפחות. עם תום השימוע הפרוטוקול יישלח לעובד לאישורו. על העובד החובה לוודא שהפרוטוקול תואם את הדברים שעלו בשימוע.

- לעובד תהיה הזדמנות להשמיע את דבריו. בנוסף העובד זכאי למלווה, בין אם נציג ארגון מו"ח, עו"ד מטעמו או מלווה אחר. לצערנו, לארגון אין משאבים לממן עו"ד לשימועים, אך אנו נמצאים בקשר עם עורך דין עבור מקרים ספציפיים שיש בהם חוסר בהירות משפטית. נתקלתם במקרה כזה? פנו אלינו.

*במידה וסיבת הצמצום נובעת מירידה באיכות ההוראה - אין די בטענות כלליות בדבר הפרות משמעת שביצע העובד, אלא יש להצביע, עוד בהזמנה לשימוע, על אירועים ספציפיים ועל המועדים בהם אירעו, על מנת לאפשר לעובד להתייחס לטיעונים כהלכה.

אם אחת או יותר מהדרישות שצוינו אינן מתקיימות, למשל: ניתנה התראה קצרה מידי, לא הועברו נימוקי הזימון לשימוע, מומלץ לפנות אלינו לייעוץ.


לתשומת לבכם: משמעות אי התייצבות עובד לשימוע היא ויתור על האפשרות להעלות טענות בפני המעסיק.

למרות האמור לעיל ובניגוד להמלצתנו, ישנם מקרים שונים שבהם העובד חושב כי תום- מינוי מוצדק. מקרים אלו גורמים לעובד לוותר על השימוע, משום שעל פניו ישנה הסכמה משותפת.

נמצאים במצב כזה, ויתרתם על שימוע או שלא התעקשתם על קיומו? חשוב לשים לב שאין לכם חובות פתוחים לאוניברסיטה ושסיום העסקתכם נעשה כדין. כמו כן, הקפידו להיות בבקרה על זכאותכם לפיצויים, מלאים או חלקיים, בסיום ההעסקה, כפי שיפורטו בתנאי הזכאות.

 
עילות לביטול/צמצום מינוי לעמיתי הוראה בכל הדירוגים מלבד עמית הוראה מתמיד:

- ביטול הקורס בקוריקולום או אי קיומו.

- אי פתיחת קורס בשל מס' נמוך של תלמידים.

- ירידה משמעותית באיכות ההוראה.

- בעיות משמעת חמורות.

- איחוד קורסים דומים.

- איש סגל בכיר המלמד במקום עמית הוראה במשך שנתיים לפחות.

- גיל פרישת חובה. 

- סגירת היחידה/התכנית.  

 
לתשומת לבכם - אם הסיבה לצמצום / סיום העסקה נובעת מביטול קורס, אי פתיחת קורס בשל מס' תלמידים ו/או איחוד קורסים, ובידכם כתב מינוי ארוך יותר מהסמסטר הנוכחי, במעמד השימוע הקפידו לציין שמדובר בצמצום שעשוי להיות ארעי ורלוונטי אך ורק לסמסטר אחד או לשנה הנוכחית. על כן, הקפידו להתייחס במעמד השימוע למעמדכם בשנים הבאות ולתוקף כתב המינוי הארוך ושימו לב שסיכום הדברים מופיע בפרוטוקול הרשמי.

 
פיצוי על הפסקת או צמצום העסקה במהלך מינוי:

במידה והאוניברסיטה עורכת שימוע ומצמצמת את העסקתו של עמית הוראה שאינו בדירוג 'מתמיד' או -'ותיק'  במהלך תקופת המינוי שלו, העובד יהיה זכאי לפיצוי מוגדל עבור חלק המשרה שבוטל. 

הפיצוי המיוחד אינו כולל תנאים נלווים כגון נסיעות, הבראה, הפרשות לקרנות ולפנסייה:

אם ההודעה הסופית (לאחר השימוע) ניתנה בתקופה שבין ה-15 לחודש ספטמבר ועד תום תקופת השינויים (חודש מפתיחת הסמסטר) - ישולם פיצוי מיוחד בגובה של חודש שכר.

אם ההודעה הסופית (לאחר שימוע) ניתנה חודש לפני פתיחת סמסטר ב' ועד חודש לאחר פתיחתו - ישולם פיצוי בגובה של חודש שכר בנוסף לשכר בתקופת ההעסקה.

אם ההודעה הסופית (לאחר השימוע) ניתנה לאחר תחילת הסמסטר ולאחר תקופת השינויים - ישולם פיצוי בגובה של חודש שכר בנוסף לשכר בתקופת ההעסקה.


עמית הוראה ותיק - זכויות ופיצויים: 
במקרה של פיטורים או צמצום העסקה של עמית הוראה ותיק, פרט לפיטורים בשל בעיות משמעת חמורות או הגעה לגיל פרישה, יהיה זכאי העובד לפיצוי נוסף, אשר יחול על חלק המשרה שצומצם בהתאם להיקף המשרה הממוצע בשלוש שנים האחרונות:

אם השלים 9 שנות העסקה רצופות עד 12 שנות העסקה – 

פיצוי בגובה של משכורת אחת, בנוסף לפיצויי פיטורים.

אם השלים 13 שנות העסקה רצופות ומעלה – 

פיצוי של שתי משכורות, בנוסף לפיצויי פיטורים.

 
פיצוי זה יינתן ובלבד שעמית ההוראה אינו זכאי לפיצוי אחר.

עמית הוראה ותיק הזכאי לפיצוי זה, יהיה רשאי לדחות את קבלתו בשנה אקדמית אחת. 

ככל שהעסקתו תחודש, השנה בה לא הועסק לא תקטע את רציפות ההעסקה לצורך זכאות הפיצוי בעתיד. 

ככל שהעסקתו לא תחודש, יקבל את גובה הפיצוי בהתאם לותק שלפני אותה שנה. 


עמית הוראה מתמיד - זכויות ופיצויים:

זכויות:

עמית הוראה מתמיד זכאי לכתב התחייבות שאינו מוגבל בזמן.


במקרה של הפסקה או צמצום העסקה, יהיה זכאי עמית ההוראה להליך שימוע תקין כמוסכם, ובנוסף לזכויות נלוות הקשורות לעילה בגינה הופסקה /צומצמה העסקתו, להלן:

 

העילות בגינן ניתן להפסיק או לצמצם את העסקתו של עמית הוראה מתמיד:

- סגירת יחידה 

- חבר סגל אקדמי בכיר מחליף לשנתיים לפחות

- איכות הוראה בלתי מספקת 

- קיטון משמעותי במספר הסטודנטים 

- ביטול קורס/איחוד מופעים

- עבירות משמעת

- גיל פרישת חובה

- כל סיבה אחרת (בכפוף לשימוע)

 

הזכויות של עמית הוראה מתמיד בכל אחת מהעילות:

1 + 2. במקרה של סגירת יחידה או החלפה בחבר סגל אקדמי בכיר לשנתיים לפחות - האוניברסיטה מחוייבת להודיע לפחות 6 חודשים מראש. בנוסף, זכאי עמית ההוראה המתמיד לאחת משתי החלופות הבאות:

 
לקבל פיצוי בגובה של משכורת אחת לכל שנת עבודה, עד תקרה של 6 משכורות.

או

לבקש להאריך את תקופת ההודעה המוקדמת (בנוסף ל-6 החודשים האמורים) בחודש אחד נוסף לכל שנת עבודה במוסד (עד למקסימום של 6 חודשים נוספים, 12 חודשים בסך הכל), ולהמשיך בעבודה בפועל, וזאת בכפוף להסכמת האוניברסיטה והצעה לעבודה חלופית.

 
3. במקרה של איכות הוראה בלתי מספקת - האוניברסיטה מחוייבת לתת לעמית הוראה מתמיד תקופה בה יוכל להשתפר, ולאחריה תקופת הודעה מוקדמת של 6 חודשים לפחות. בנוסף, זכאי לקבל פיצוי בגובה של משכורת אחת לכל שנת עבודה, עד תקרה של 6 משכורות.

 
4 + 5. במקרים של קיטון משמעותי במספר הסטודנטים או ביטול קורס או איחוד מופעים של קורס - ישנה חשיבות למועד הפיטורים- אם הפיטורים הם עד חודש מתחילת הסמסטר, יש להודיע חודש לפני, ואם הפיטורים הם לאחר חודש מתחילת הסמסטר - יש להודיע חודשיים לפני.

כמו כן, תעשה האוניברסיטה כמיטב יכולתה למצוא לו קורס חלופי, כפי שמופיע בהסכם. 

במקרים אלו זכאי עמית ההוראה מתמיד לאחת משתי החלופות הבאות:

 
לקבל פיצוי בגובה של משכורת אחת לכל שנת עבודה, עד תקרה של 6 משכורות.

או

לבקש להאריך את תקופת ההודעה המוקדמת (בנוסף ל-6 החודשים האמורים) בחודש אחד נוסף לכל שנת עבודה במוסד (עד למקסימום של 6 חודשים נוספים, 12 חודשים בסך הכל), ולהמשיך בעבודה בפועל, וזאת בכפוף להסכמת האוניברסיטה והצעה לעבודה חלופית.

6 + 7. עבירת משמעת או הגעה לגיל פרישת חובה - אין זכאות לפיצוי.

 
8. במקרים של עילות אחרות - יש להודיע שישה חודשים מראש. 

 
עמית הוראה מתמיד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים בגובה של 70% בגין שנות העבודה במוסד כאשר תשלומי המוסד בגין פיצויי פיטורים להסדר פנסיוני הינם בשיעור של 6% או מענק פיצויים בגובה של 42% בגין שנות העבודה במוסד כאשר תשלומי המוסד בגין פיצויי פיטורים להסדר פנסיוני הינם בשיעור של 8.33%. 


במקרים של צמצום העסקה הפיצוי יהיה בעבור החלק היחסי של המשכורת שצומצם. החלק היחסי של המשכורת יחושב ביחס לקורס/ים שעמית ההוראה המתמיד לימד במשך לפחות 3 שנים, ובמהלך השנה וחצי מהצמצום לא הוצע לו להגדיל את היקף העסקתו חזרה להיקף הקודם.

 

התחייבות כלפי האוניברסיטה:

לצד מחויבות האוניברסיטה, ישנה גם מחויבות של עמית ההוראה המתמיד, לקבל על עצמו ללמד את כל הקורסים בתקופה שתוגדר בכתב המינוי שיקבל על פי כתב ההעסקה, עד סיומם.

הפרת מחויבות זו, תגרור אחריה זכות של האוניברסיטה לקבל פיצוי כספי בשיעור של השכר לו היה זכאי עמית ההוראה המתמיד בגין מחצית התקופה אותה לא השלים על פי כתב המינוי.

זאת, אלא אם אי עמידתו בהתחייבות באה על רקע הרעה בתנאי העבודה עליה הודיע עמית ההוראה המתמיד והיא לא תוקנה בתוך 30 יום

חשוב לזכור – קבלת מעמד של עמית הוראה מתמיד היא זכות ולא חובה! מי שעומד בתנאי הזכאות למעמד עמית הוראה מתמיד, אך אינו מעוניין להתחייב כלפי האוניברסיטה בכתב ההעסקה, יהיה רשאי להמשיך וללמד גם בלא קבלת מעמד זה.