הסכם קיבוצי 2023 - עדכונים

ההסכם הקיבוצי 2023

בימים אלו אנו נערכים לקראת ההסכם הקיבוצי 2023 - 

ההסכם הקיבוצי הינו הסכם עבודה אשר נחתם בין הארגון ובין האוניברסיטה ובו עומדים על נושאים שונים כגון-שכר,
פיצויים, הטבות נלוות, היקף שעות עבודה ועוד זכויות רבות.

יש לכם בקשות / תובנות / רעיונות?

נשמח מאוד לשמוע, כתבו לנו כאן


הסדרי הקורונה תשפ"א 2020:

הסדר הקלטות תשפ"א - 2020

הסדר הבנות עם האוניברסיטה העברית וארגון מו"ח תשפ"א - 2020

להלן עיקרי ההסדרים:

הקלטות:

 • הקלטת השיעורים תתבצע בהסכמת המרצה/מתרגל/ת.
 • הצילומים או ההקלטות יועמדו רק לרשות הסטודנטים/יות הרשומים/ות לקורס בסמסטר הרלוונטי באמצעות אתר המוּדל והם ישמשו אך ורק לצרכי לימוד עצמי של הקורס.
 • המרצה זכאי/ת להשתמש בצילומים ובהקלטות לצרכים אקדמיים ומחקריים במסגרת האוניברסיטה העברית. כמו כן, המרצה זכאי/ת להשתמש בחומרים שיצר/ה ושימשו אותו/ה בהרצאה המצולמת או המוקלטת לצרכים אקדמיים ומחקריים, באופן חופשי וללא הגבלת זמן
 • הצילומים וההקלטות לא יהיו ראייה קבילה בהליכים משמעתיים באוניברסיטה או לצורך חקירה באשר לחשד לעבירות משמעת, ולא יעשה בהם כל שימוש שהוא מלבד לצרכי הוראה ולמידה בסמסטר שבו התקיים הקורס. בכלל זה, לא יעשה שימוש בצילומים או בהקלטות לצורך בחינת ביצועי המרצה והערכתו/ה המקצועית. אם תוגש תביעה אזרחית או ייפתח הליך פלילי כנגד המרצה או כנגד האוניברסיטה, יתאפשר למרצה להתנגד להצגת הצילום או ההקלטה ולמסירתם.
 • כל מרצה מבוטח/ת על ידי האוניברסיטה מפני תביעות צד ג' בגין עצם קיום ההקלטה.

בריאות:

 • חברות/י סגל ששוהים/ות בבידוד יקיימו את החובות והמטלות האקדמיות מביתם/ן או מתוך המקום שבו הם/ן שוהים/ות בבידוד.
 • חברות/י סגל אשר מחמת סיבה בריאותית, ובכלל זה החשש שבשל מאפיינים אישיים הם בסיכון מוגבר לסיבוכים בריאותיים בשל נגיף הקורונה (להלן: "קבוצת סיכון"), או שבן/ת משפחה המתגורר/ת עמם/ן נמצא/ת בקבוצת סיכון, יהיו רשאים/יות לקיים את החובות והמטלות האקדמיות מרחוק, אלא אם הדבר אינו מתאפשר בשל אופי הקורס המחייב נוכחות פיזית ולא ניתן לדחות את ביצוע החובות האקדמיות לתקופה מאוחרת יותר, וכן לא ניתן למצוא משימת הוראה חלופית. במקרה זה, חבר/ת הסגל י/תהיה זכאי/ת לדמי מחלה עפ"י ההסכמים הקיבוציים החלים או הסדר אחר שיחול על המגזר הציבורי, לפי המיטיב מביניהם.

ציוד לצרכי הוראה מרחוק:

 • האוניברסיטה העברית תעמיד לרשות חברות/י הסגל מערך להשאלת ציוד הדרוש להוראה המקוונת: מיקרופון, אזניות, לוח כתיבה, מצלמה וטאבלט/מחשב.
 • יוכשרו חללי עבודה עבור מי שלא יכולים/ות לבצע את מטלות ההוראה מרחוק מביתם/ן, וכן יוקמו "עמדות הוראה" מצוידת ומוכנות להוראה.
 • חברות/י סגל שנדרשו לשאת בהוצאות מיוחדות שנועדו אך ורק לשם ביצוע חובות ומטלות אקדמיות מרחוק, יהיו רשאים/ות לפנות בבקשה מנומקת אל הוועדה שפועלת בעניין בראשותו של מנהל מחלקת כוח-אדם באוניברסיטה, שיבחן אפשרות לשיפוי חברי/ות הסגל בגין הוצאות כאמור, בהתחשב במכלול הנסיבות הרלוונטיות.

  טופס בקשה לשאילת ציוד לצרכי הוראה מרחוק

היקף משרה, עומס הוראה ומטלות נדחות:

מטלות נדחות

ייתכן וכתוצאה ממגפת הקורונה לא ניתן יהיה למלא את מלוא מטלות ההוראה במהלך הסמסטר. האוניברסיטה תמנע מצמצום היקפי המשרות, בתנאי שחובות ומטלות אקדמיות אשר לא ניתן למלאן במהלך שנת הלימודים תשפ"א בשל הקורונה, יושלמו על ידי חברות וחברי הסגל באופן מלא.

היקף משרה ועומס הוראה

 • בסמסטר זה לא יאוחדו מופעים בהרצאות/תרגולים בשל המעבר להוראה מקוונת. גודל הקבוצות בקורס מקוון או היברידי לא יעלה על גודלן כפי שהיה בהוראה פרונטלית, בהתחשב בתנודתיות הרגילה הקיימת במוסד.
 • היה ויוטלו על חברי וחברות הסגל חובות ומטלות אקדמיות נוספות מעבר לאלה המקובלות לפי היקף ההעסקה שלהם/ן ואשר סוכמו איתם/ן מראש, יוגדל היקף המשרה שלהם/ן בהתאם לתוספת החובות והמטלות האקדמיות (ובהתחשב גם בחובות ומטלות אקדמיות מתוכננות שבוטלו).
 • הגדלת היקף המשרה תיקבע על-ידי ראש החוג הרלוונטי או דיקן הפקולטה ובהסכמת חברי וחברות הסגל הנוגעים/ות בדבר, בהתייעצות עם מנהל מחלקת כוח אדם. במידה ולא תושג הסכמה, העניין יובא להכרעתה של ועדה שפועלת בעניין בראשותו של מנהל מחלקת כוח-אדם באוניברסיטה.

נסיעות:

עבור מי שמגיע/ה לקמפוס לצרכי הוראה ישולם החזר נסיעות בהתאם למוסכם בהסכם הקיבוצי, ותחת הצהרה.

טופס הצהרה חודשי לבקשת קצובת נסיעה

אתם מוזמנים לפנות אלינו ולשאול שאלות הנוגעות להסכם באמצעות טופס יצירת קשר.