זכויות נשים בהריון ולאחר לידה

 

תקופה שבה מצד אחד אסור למעביד להעבידה ומצד שני אסור לו לפטרה והיא זכאית לשכר עבודה, בשיעור ובתנאים מסוימים. על פי החוק זכות העובדת לחופשת לידה בתשלום של 15 שבועות, מהם עד 7 שבועות לפני יום הלידה המשוער, לפי בחירת העובדת. עובדת שעבדה שנה לפחות אצל אותו המעסיק יכולה להאריך את חופשת הלידה ב-11 שבועות נוספים, שלא בתשלום.

עובדת שחו"ח הפילה את עוברה זכאית לחופשה של בין לשבוע ל-6 שבועות בהתאם להוראת הרופא. יש גם הוראות לגבי שמירת הריון, טיפולי פוריות ומצבים רפואיים אחרים המחייבים היעדרות העובדת ממקום העבודה. היעדרויות אלו אינן גוררות ניכוי מהשכר ולעיתים הן נחשבות חופשת מחלה.

חופשת לידה אינה פוגעת בזכויות הקשורות בוותק. בחופשת לידה וכן בשאר תקופות ההיעדרות מעבודה שפורטו לעיל – אסור למעביד לפטר את העובדת או לפגוע בהיקף משרתה.

באים במקום שכר עבודה בתקופת חופשת הלידה  ומשולמים על ידי המוסד לביטוח לאומי לעובדת שצברה 6 חודשי עבודה ותשלום לביטוח לאומי מתוך 14 החודשים שלפני יום הפסקת העבודה . בנוסף לדמי הלידה, על המעביד להמשיך ולהפריש את חלקו לקופת גמל אם העובדת תפריש את חלקה בעבור תקופה זו. תקופת דמי הלידה נקבעת בהתאם לחוק הביטוח הלאומי ומשתנה בהתאם לתקופה בגינה שולמו דמי ביטוח.

  • פיטורים בזמן הריון

אין לפטר עובדת בהריון העובדת לפחות 6 חודשים אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, אלא בהיתר הניתן ממשרד העבודה והרווחה. היתר שכזה ניתן במקרים מיוחדים בלבד ולאחר שהמעביד הוכיח כי הבקשה מוצדקת ואינה קשורה בהריון עצמו. מעביד העובר על הוראות החוק צפוי להיתבע בבית הדין לענייני עבודה.

שני עניינים עיקריים המחייבים התייחסותן של תלמידות מחקר בהריון המועסקות כמתרגלות/מדריכות באוניברסיטה – האחד הוא תקופת ההעסקה, החשובה לתשלום דמי הלידה ועשויה לעלות כנושא מול המוסד לביטוח לאומי. יש לשים לב כי העובדת אכן מועסקת לפחות ששה חודשים מתוך ארבע עשרה לפני יום הלידה ואם הסיבה להעסקה קצרה יותר נובעת מאי-התאמה של תלושי השכר עם מועדי כתב המינוי, יש לפנות לרפרנט המתאים באגף כח אדם.

העניין השני קשור לפיטורין אסורים ולסיטואציה של אי חידוש כתב מינוי לעובדת בהריון או עובדת שיצאה לחופשת לידה או חזרה ממנה. הבעיה נובעת מכך שעל פניו אין האוניברסיטה מפטרת את העובדת אלא רק משתמשת בסמכות המינוי/אי-מינוי שלה, כפי שהיא עושה בכל שנה לגבי כל הסגל הזוטר. עם זה, חוק עבודת נשים משווה במוצהר בין פיטורין לבין "סיום חוזה לתקופה קצובה" ונראה כי מדובר בסוגיה משפטית שטרם עמדה במבחן שיפוטי סופי.

מידע נוסף לגבי זכויות ושירותים המוענקים על ידי האוניברסיטה לסטודנטיות ועובדות בהריון ניתן לקבל באתר הדיקנט

אם נתקלת בבעיה הקשורה לעניינים אלו, פני אלינו לבירור הנושא וקבלת ייעוץ משפטי במידת הצורך