קריאת תלוש השכר

 

 

(להגדלה ניתן ללחוץ על התמונה)

 

התלוש מחולק לשישה חלקים:

חלק ראשון – נתונים אישיים

מכיל את הנתונים האישיים של כל עובד: שם העובד, מס' ת.ז., חשבון בנק, מצב משפחתי וכן פרטים על אופן ניכוי מס הכנסה, ביטוח לאומי ומיסי ועד, חלקיות משרה, דרוג, דרגה, וותק שכר, וותק חופשה, תואר וכו'.

חלק שני – זקיפות וחישובי מס מיוחדים

מכיל דיווחים לגבי זקיפת הכנסה שמבוצעות לעובד (שכ"ל, רווחה, טלפון נייד וכו'). וכן דיווחים לגבי זיכויים מיוחדים במס הכנסה ותיאומי הכנסות אשר אושרו לעובד באופן חריג ע"י מס הכנסה.

חלק שלישי – תוספות / תשלומים

במרכז התלוש (באגף הימני) מופיעות כל תוספות השכר הנובעות מהסכמי השכר (דרוגים, קיבוציים, אישיים) להם זכאי העובד. סכום התוספות מרכיב את הברוטו של העובד. חלקם של התוספות הינו פנסיוני בגינם מתקיימות הפרשות מעביד וניכוי מהעובד לקופות השונות וחלקו אינו פנסיוני.

מרבית התוספות חייבות במס הכנסה אולם קיים מספר מצומצם ביותר של תוספות אשר פטורות ממס. ניתן לסווג את כלל התוספות למשפחות הבאות: שכר בסיס, עבודה נוספת, החזרי הוצאות.

חלק רביעי – ניכויים

במרכז התלוש (באגף השמאלי) מופיעים כלל הניכויים מהשכר. הניכויים מחולקים לשני סוגים מרכזיים ניכוי חובה (מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות) וניכוי רשות (קופ"ג, קרן השתלמות, מיסי ועד, ביטוחים, חסכונות הלוואות, תרומות וכו').

חלק חמישי – הפרשים

בתחתית התלוש (בתוך המסגרת) מופיעים כלל התשלומים והניכויים אשר בוצעו בגין פעילות שהתקיימה בחודשים קודמים לחודש השכר. בחלקו הימני יופיעו התשלומים / תוספות ובחלקו השמאלי יופיעו הניכויים.

חלק ששי – הודעות

בתחתית התלוש (מתחת למסגרת) מופיעות הודעת כלליות ואישיות בכפוף למאפייני השכר של העובד.


הערות

  • זקיפות: רכיבים אשר מייצגים שווה ערך שכר אשר ניתן לעובד (השתתפות בשכ"ל, רווחה, טלפון נייד וכו'). רכיבים אלו מתווספים על הברוטו של העובד לצורך חישוב ניכויי מס הכנסה וביטוח לאומי.
  • זקיפת שכ"ל: זקיפת גובה ההשתתפות בשכ"ל של עובדים ו/או ילדיהם באוניברסיטה העברית או באוניברסיטאות האחרות. הזקיפה נפרסת ל- 12 חודשים בגין לימודים באוניברסיטה העברית ול-10 חודשים בגין לימודים באוניברסיטאות האחרות.
  • זקיפות קרן השתלמות / קופת גמל: עובד אשר מופרשים עבורו סכומים הגבוהים מתקרת ההפרשה הנקבעת בחוק לקופות השונות ו/או לקרן השתלמות. סכום ההפרשה מעל לתקרה חייב במס ולכן ייזקף לשכרו של העובד.