סיום העסקה, הרעת תנאים והודעה מוקדמת

 

שימוע:

חבר סגל זוטר אשר האוניברסיטה מעוניינת לסיים את תקופת העסקתו או להקטין את היקפיה בטרם עת זכאי לשימוע בעניינו. חובת שימוע חלה גם במקרה של אי-חידוש העסקה של עמית הוראה או מורה מן החוץ, ולו לסמסטר אחד, או במקרה של הרעת תנאי העסקה.

על האוניברסיטה למסור הודעה על השימוע לפחות שבוע מראש. לעובד מותר להגיע לשימוע בליווי ייצוג, בין אם ייצוג משפטי או של נציג ארגון מו"ח.

זכויות בעת פיטורין:

במקרה של פיטורין (סיום העסקה מצד האוניברסיטה, כולל אי חידוש כתב המינוי או התפטרות של חבר סגל זוטר כתוצאה מהרעת תנאים), העובד זכאי לקבל את הכספים הבאים:

  1. פיצויי פיטורין – ניתנים מקופת האוניברסיטה ומועברים לקופת הגמל או הפנסיה, בכפוף למילוי טפסי 161א'/161, ניתן למשוך אותם ללא מס.
  2. עודפי הקרן לקשרי מדע (לאסיסטנטים/מדריכים) – בעת סיום העסקה, ניתן לפדות את שארית הקרן לחשבונכם האישי לכל שימוש שהוא, אך השארית חייבת במס. מידע נוסף ניתן למצוא בפרק "קרן לקשרי מדע".

הודעה על צמצום/ ביטול קורס:

ניתנה ההודעה בתקופה שבין חודש לפני תחילת הלימודים ועד חודש מפתיחת הסמסטר- ישולם פיצוי מיוחד בגובה של חודש משכורת בגין הקורס/ קבוצה שבוטל. זאת בנוסף על תשלום השכר שהיה מגיע בגין התקופה שלאחר יום תחילת המינוי ועד ביטול הקורס/ קבוצה.

ניתנה הודעה לאחר חודש מפתיחת הסמסטר- ישולם פיצוי מיוחד בגובה של חודשיים משכורת בגין הקורס שבוטל, נוסף על השכר שהגיע לו מיום תחילת המינוי ועד ביטול הקורס/ קבוצה.

הודעה מוקדמת:

במקרה של פיטורין, מכל סיבה שהיא, האוניברסיטה מחויבת במסירת הודעה מוקדמת. במידה ולא נמסרה ההודעה בזמן, הנכם זכאים לשכר עבור תקופה זו.

מורים מן החוץ ועמיתי הוראה – חודש מראש

עוזרי הוראה – עד הראשון באוגוסט בשנת ההעסקה הנוכחית

אסיסטנטים ומדריכים – שלושה חודשים מראש