מחלה

 

מכסת ימי המחלה לעוזר הוראה ומחקר/ אסיסטנט / מדריך / עמית הוראה המועסק 12 חודשים הינה 30 יום לשנה.

העסקה לתקופה קצרה יותר ו/או בהיקף משרה קטן יותר, תזכה יחסית למספר החודשים שעבד.

על היעדרות מפאת מחלה יש לדווח למחלקת כח-אדם על גבי טופס ההצהרה החודשי שנשלח לעובד.

חברי סגל מו"ח אינם זכאים לפדיון ימי מחלה, אך במידה ומצטרפים לסגל הבכיר יוכלו לפדות גם את ימי המחלה שנצברו כסגל זוטר.