הודעה מוקדמת על הפסקת עבודה

 

 

עוזרי הוראה, אסיסטנטים ומדריכים – הפסקת עבודה במהלך המינוי אפשרית על פי הודעה מראש של שלושה חודשים או עפ"י החלטות מוסדות המשמעת של האוניברסיטה.

עמיתי הוראה ומורים מן החוץ – במקרה של ביטול קורס לאחר הוצאת כתב המינוי, יהיה חבר הארגון זכאי לפיצוי של משכורת חודש אחד (זאת מבלי לגרוע מהזכות לשימוע או לפיצוי פיטורין).