ביטחון תעסוקתי

 
במסגרת ההסכם המקומי מ- 2010 וההסכם הארצי מ- 2012 גובשו לראשונה הסדרי העסקה רב- שנתית במטרה להגביר את הביטחון התעסוקתי של חברי הסגל האקדמי הזוטר.

 

לצערנו עדין ישנם מקרים בהם הסדרים אלו אינם מיושמים כהלכה, לכן חשובה לנו הערנות שלכם לגבי תוקפם של כתבי המינוי שלכם.


  • אסיסטנטים ומדריכים:

במקביל להוצאת כתבי המינוי מידי סמסטר או שנה, יקבל האסיסטנט כתב מינוי לשתי תקופות של שנתיים ובו פירוט היקף ההעסקה בכל סמסטר (אפשר שיהיה סמסטר אחד בכל שנה ללא העסקה). ההמשך לתקופה השנייה מותנה בהמשך הלימודים וצרכי ההוראה (לא יתאפשר סיום ההעסקה בתום שנתיים לצורך החלפה בחבר סגל אקדמי זוטר אחר). כתב מינוי לשנה חמישית יינתן במידה והלימודים נמשכים בעקבות גורמים שאינם תלויים בדוקטורנט. אין מניעה להעסיק מעבר לתקופות אלו, ללא התחייבות.

  •  עמיתי הוראה:

עמיתי הוראה ב': מי שהועסק לפחות 3 שנים בהיקף מצטבר של 12 שעות סמסטריאליות (או 5 שנים במקרה של קורס בשנה) יקבלו בשלב הראשון כתב מינוי לשנתיים, ולאחריו בהתאם לרצון היחידה, יוענקו כתבי מינוי לתקופות של 3-5 שנים.

עמיתי הוראה א' מי שהועסק לפחות 5 שנים בהיקף של 30% משרה ומעלה, יקבל בשלב הראשון כתב מינוי לשנתיים, ולאחריו, בהתאם לרצון היחידה, יוענקו כתבי מינוי לתקופות של 2-4 שנים.

הפסקת כתב המינוי תתאפשר רק בהתאם לנסיבות המפורטות בהסכם. במקרה כזה יעשה המוסד מאמץ לשבץ את המרצה בקורס חליפי. כמו כן תינתן עדיפות לעמית הוראה בעל כתב מינוי להעסקה עתידית.