photo-1 0

עמדת ארגון מו"ח ביחס להפרדה מגדרית באקדמיה 04/04/19

עמדת ארגון מו"ח ביחס לתוכנית החומש השני של המל"ג להפרדה מגדרית באקדמיה


עמדת ארגון מו"ח ביחס להפרדה מגדרית באקדמיה

ארגון מו"ח מביע התנגדות לתכנית החומש השני שאישרה המועצה להשכלה גבוה, תוכנית אשר זונחת כמעט לחלוטין את הדילמות והההסתיגויות מהלימודים בהפרדה מגזרית ומגדריתֿ וממסדת לימודים נפרדים כמסלול השכלה גבוהה ממוסד וקבוע.

אנו, ארגון העובדים של הסגל הזוטר, מבינים כי מהלך בו האקדמיה מופרדת בין גברים לנשים יכול להביא לתוצאות הרסניות עבור המוסד האקדמי כפי שהוא היום וכן כלפי תעסוקת הסגל הזוטר והבכיר באוניברסיטאות.

בנוסף, התכנית ממשיכה עוול ארוך שנים כלפי המגזר החרדי, שכן ללא לימודי ליבה התוכניות האקדמיות לחרדים לא ישיגו את מטרתן ועל כן, אסור לוותר על דרישה בעניין מהממשלה או מההנהגה החרדית. בפרט, לא ברור מדוע לא נבחר פתרון חלופי, של ניתוב החרדים למוסדות להכשרה מקצועית.

העמדה כי יש להפריד בין גברים לנשים באקדמיה על מנת לעודד שילוב של חרדים באקדמיה אינה עומדת בקנה אחד עם העובדה שמספר החרדים הלומדים באקדמיה ממשיך לעלות בשנים האחרונות. כמו כן, ישנן מסגרות המאפשרות לימודים מופרדים הן במכינה והן במכללות המיועדות לכך. הפרדה מגדרית באקדמיה תוביל לחיזוק חוסר השיוויון בין המינים, תחילה בהסללה הנוצרת מעצם אפשרויות הלימוד השונות לגברים ונשים (מסלולי לימודים בחשבונאות לגברים והוראה לנשים לדוגמא) והן בעובדה שלא ניתן להעסיק מרצות אשר ילמדו כיתות של גברים חרדים אשר מעצם עובדה זו מעודדת העסקה של גברים על פני נשים.

המגזר השלישי בישראל הוא פלח חשוב וחיוני בחברה ובכלכלה הישראליות. החברה האזרחית וארגוני המגזר השלישי מלווים את ישראל מתקופת טרום המדינה ומהווים את התשתית החברתית של המדינה. פעילותם והתארגנותם, בימי שגרה ובימי חירום, הם בבואה לחוסנה של החברה ולעוצמתה (המכון הישראלי לדמוקרטיה). ארגון מו"ח הינו חלק מהחברה האזרחית ועל כן תפקידנו הוא לדאוג לרווחת חברי הארגון אשר שואפים להשתלב באקדמיה באופן קבוע והינם חלק משמעותי מעולמו המקצועי והערכי של המוסד. בתור אלו אשר נאבקים על זכויותנו באופן יום יומי ויודעים אילו קשיים יכולים לקום במערכת גדולה ומסועפת כמו האקדמיה, אנו רואים בתפקידנו לעצב את המרחב האקדמי שהננו חלק בלתי נפרד ממנו. ערך השיוויון הן בהעסקה והן במרחב האקדמי אינו ערך אשר לא נאפשר פגיעה בקיומו עבור חברי ארגון מו"ח ועבור קהילת האקדמיה בכלל.  

 


ניתן לדלג לסוף הדף ולהשאיר תגובה.

תגובות פייסבוק:

השאר תגובה

סגור חלון תגובות

השאר תגובה