close-up-contract-document-48148 0

חתימה על הסכמים קיבוציים 10/09/18

ארגון מו"ח חתם על הסכמים קיבוציים למתן תוספות שכר לסגל האקדמי הזוטר ושיפור הביטחון התעסוקתי


ברצוננו להודיע כי לאחר שנה וחצי של משא ומתן מול ועד ראשי האוניברסיטאות, הועדה לתכנון ותקצוב של המל"ג והממונה על השכר באוצר, ארגון מו"ח חתם על הסכם שכר קיבוצי ארצי.
בהתאם להסכם, חברי הארגון יקבלו תוספות שכר למשכורת עד שנת 2021. כמו כן, הושגו הסדרים בנוגע לביטחון התעסוקתי של החברים.
ההסכמים החתומים ישלחו במייל לכלל חברי הארגון ויעלו לאתר עם קבלת האישור הרשמי של הממונה על השכר לכניסת תוקפם של ההסכמים. כמו כן, לאחר העלאת ההסכמים לאתר תוכלו למצוא באתר הסברים מתומצתים לשינויים המרכזיים בתנאים.

ארגון מו"ח


ניתן לדלג לסוף הדף ולהשאיר תגובה.

תגובות פייסבוק:

השאר תגובה

סגור חלון תגובות

השאר תגובה