SmartPodium 0

קשרי מדע לעמיתי הוראה 11/19/17

תקציב קשרי מדע לעמיתי הוראה   ועדה ראשונה: עד לתאריך 21.11.19 ועדה שנייה: עד לתאריך 01.03.20 ועדה שלישית: עד לתאריך 11.6.20   שימו לב! מדובר במועדי דד-ליין לקראת ישיבות הועדה. ...


תקציב קשרי מדע לעמיתי הוראה

 

ועדה ראשונה: עד לתאריך 21.11.19

ועדה שנייה: עד לתאריך 01.03.20

ועדה שלישית: עד לתאריך 11.6.20

 

שימו לב! מדובר במועדי דד-ליין לקראת ישיבות הועדה. לא יתקבלו מסמכים שיוגשו לאחר מועדים אלה.

כדאי לנצל את הקרן!

בהתאם להסכם הקיבוצי שנחתם בסוף 2008, נקבעה זכאות עמיתי הוראה להנות מקרן קשרי מדע. בשונה מאסיסטנטים ומדריכים, הקרן אינה אישית אלא קולקטיבית.  כל עמית רשאי לנצל עד 3000$ לשנה אקדמית. בקשות למימוש הקרן נבחנות שלש פעמים בשנה.

שימו לב: הקרן אינה נצברת, ולכן כדאי לנצלה מדי שנה.

טפסי הגשה למימוש הקרן:

טופס בקשה ניצול תקציב קשרי מדע לעמיתי הוראה תשפ

נוהל תקציב קשרי מדע לעמיתי הוראה תשפ

את החומר יש להגיש לגב' יעל אנטבי רכזת תחום הוראה וועדות אקדמיות, yaelant@savion.huji.ac.il


ניתן לדלג לסוף הדף ולהשאיר תגובה.

תגובות פייסבוק:

השאר תגובה

סגור חלון תגובות

השאר תגובה