בחירות תשעז לוגו 0

נהלי בחירות תשע"ז 01/04/17

בחירות תשע"ז 2017- כל הפרטים


בחירות תשע"ז לועד ארגון מו"ח ולבעלי התפקידים

הבחירות השנתיות לועד הארגון ולהנהלת הועד (יו"ר וסגני יו"ר) יתקיימו ביום ג', 10.1.2017 בארבעת הקמפוסים.

אנו קוראים לכם להצביע ולהשפיע על עתידכם באוניברסיטה!

קישור לרשימת המועמדים

___________________________________________________________________________________

להלן פרטים לגבי מיקום הקלפיות ושעות פעילותן.

ניתן להצביע בכל ארבעת הקמפוסים.

יום ג', 10.1.2017, יב' טבת תשע"ז

___________________________________________________________________________________

קמפוס גבעת רם: 10:00-18:00

משרד הארגון (בנין המנהלה, חצי קומה מעל קומת קרקע, מעל האקדמון).

קמפוס הר הצופים: 10:00-18:00

משרד הארגון (תחילת מסדרון מדעי החברה לבאים מכיוון הפורום, מול גוש מנהל-עסקים).

קמפוס רחובות: 10:00-18:00

מועדון הסגל שמתחת למנזה, הפקולטה לחקלאות, רחובות

קמפוס עין-כרם: 10:00-18:00

מועדון הסגל בבניין הסטודנט מעל הקפיטריה, בפקולטה לרפואה עין כרם.

אסיפה כללית לאישור תוצאות הבחירות תתקיים ביום ג', 17.1.17

לשאלות ובירורים ניתן לפנות אלינו:

irgun@mail.huji.ac.il
בפייסבוק
054-8820956

___________________________________________________________________________________

מספר נהלים חשובים

  • כל חבר ארגון רשאי להצביע בכל קלפי (גם אם אינו משתייך לקמפוס בה נמצאת הקלפי).

  • כל מצביע רשאי להצביע ליו"ר הארגון, סגן יו"ר מהמגזר אליו הוא משתייך, שלשה חברי ועד מהמגזר אליו הוא משתייך ושני חברי ועדת ביקורת (כמספר חברי ועדת ביקורת). לאחר זיהוי המצביע ושיוכו האקדמי יימסר טופס הצבעה ייחודי לכל מגזר (עוזרי הוראה, אסיסטנטים, עמיתי הוראה ומורים מן החוץ).

  • ההזדהות מול ועדת הקלפי תעשה באמצעות כתב מינוי/תלוש שכר בצמוד לתעודה מזהה המכילה תמונה (רשיון נהיגה, ת.ז, דרכון, תעודת עובד, תעודת סטודנט וכו').

  • חבר שיגיע ללא תעודות ומסמכים אלו- לא יורשה להצביע.

  • ניתן לעיין בפנקס הבוחרים במשרדי הארגון

אנו קוראים לכל אחד ואחת מכם להתפנות ולהגיע לקלפיות ולבחור את בעלי התפקידים וחברי הועד החדשים, זוהי חובתכם הבסיסית כחלק מחברותכם בארגון.

להתראות בקלפיות!

___________________________________________________________________________________

ארגון מו"ח הוא הארגון היציג של חברי הסגל האקדמי הלא בכיר המאגד את המגזרים האקדמיים- עמיתי הוראה ומורים מן החוץ, עוזרי הוראה (מסטרנטים ותואר בוגר) ודוקטורנטים (אסיסטנט/ מדריך).
משכך, ההצבעה לחברי הועד נעשית על פי שיוך אקדמי-מגזרי, על מנת לאפשר נציגות לכלל המגזרים בועד באופן שהוא יחסי לגודלם בין כלל חברי הארגון (המונה כ-2200 חברים).
המפתח המספרי לבחירת חברי הועד יהיה כדלקמן:
לכל 100 חברי ארגון במגזר ימונה חבר ועד אחד לאותו מגזר (מעוגל כלפי מעלה).
חלוקת המקומות בועד לפי מגזרים:
  • תלמיד בוגר: מקום אחד (לא הגישו מועמדות לחבר ועד מטעם תואר בוגר)

  • מסטרנטים: 8 מקומות

  • דוקטורנטים: 9 מקומות

  • עמיתי הוראה ומורים מן החוץ: 8 מקומות.

נהלי הבחירות מתוך תקנון הארגון:

5.2. הועד:

5.2.1. הועד ימנה לא פחות מ- 9 חברים כולל היו"ר וסיו"רים, אשר יבחרו בבחירות כלליות. יו"ר וסיו"רים ישתייכו כל אחד למגזר אחר, כהגדרתם בסעיף 9.2. במידה שהועמד לבחירה סיו"ר אחד בלבד (בנוסף ליו"ר), תוכל האסיפה הכללית הראשונה שתתכנס לאחר הבחירות למנות סיו"ר אחד נוסף מבין חברי הוועד, ובלבד שיו"ר וסיו"ר לא ישתייכו לאותו מגזר.

5.2.2. המפתח לבחירה לוועד יהיה כדלקמן: לכל 100 חברים במגזר – ימונה חבר ועד אחד לאותו מגזר (מעוגל כלפי מעלה); כל חבר יוכל לבחור נציגים מהמגזר אליו הוא משתייך בלבד.

5.2.3. לא הוצגה מועמדות של תשעה חברים לועד, יכהנו כחברי ועד בנוסף לנבחרים חברי ועד שימונו על ידי האסיפה הכללית, כאמור בסעיף 5.1.10 לעיל.

5.2.4. הבחירות יהיו כלליות כאשר תקופת הכהונה תהיה שנה. כל עוד לא נבחר ועד חדש, ימשיך הועד היוצא בתפקידו.

5.1.10. האסיפה הכללית רשאית למנות נציגים מהאסיפה הכללית לוועד.

 

7. בחירות: ועד הארגון, יו"ר הועד, סיו"רים, וועדת הביקורת

7.1. הבחירות לועד הארגון יערכו באסיפה יוצאת מן הכלל שתכונס באותו יום בכל קמפוס שבו מלמדים למעלה מחמישים חברי ארגון, לא לפני השבוע השלישי של הסמסטר הראשון ולא יאוחר מהשבוע השלישי של הסמסטר השני. הועד החדש יחל לכהן רק לאחר שיאושר באסיפה הכללית שתתקיים לאחר הבחירות. אסיפה כללית לאחר הבחירות תכונס לא יאוחר משבועיים מיום הבחירות.

7.1.1. על אף האמור בסעיף 7.1, יוכל הוועד להחליט על דחיית מועד הבחירות בנסיבות מיוחדות, ובכל מקרה לא יאוחר מסוף הסמסטר השני.

7.2. תוצאותיהן הסופיות של הבחירות תפורסמנה רק לאחר סיום הבחירות בכל הקמפוסים.

7.3. הבחירות תהיינה חשאיות ותיערכנה בקלפי, לאחר זיהוי הבוחרים. הבחירות תיערכנה בפיקוחה של ועדת הביקורת.

7.4. מועמדות לחברות בוועד תוגש למזכירות הארגון עד שבועיים לפני הבחירות ותפורסם בין חברי הארגון.

7.5. כל חבר בארגון רשאי להציג מועמדותו לחברות בוועד.

7.6. כל חבר בארגון רשאי להציג מועמדותו לתפקיד יו"ר/סיו"ר.

7.7. כל חבר בארגון רשאי להציג מועמדותו לחברות בועדת ביקורת ובלבד שאינו חבר ועד.

7.8. הבחירה תבוצע על דרך סימון בטופס הבחירה:

7.8.1. יסומן אחד מבין המועמדים לתפקיד יו"ר.

7.8.2. יסומן אחד מבין המועמדים לתפקיד סיו"ר (בהתאם למגזר).

7.8.3. יסומנו עד שלושה מבין המועמדים לחברות בוועד (בהתאם למגזר).

7.9. במידה ו- 2/3 מחברי הוועד יתפטרו ייחשב הדבר כאילו התפטר הועד כולו ותתקיימנה בחירות חדשות לוועד ולתפקיד היו"ר תוך 30 יום כמצוין בסעיף 8.1.

7.10. הודעה בכתב בדבר תוצאות הבחירות תינתן ע"י היו"ר היוצא (או המכהן אם זה לא עמד לבחירה או נבחר שוב) לרשויות האוניברסיטה.

7.11. הבחירות לוועדת הביקורת תיערכנה לאחר הצגה אישית של המועמדים, בצורה גלויה ובהרמת ידיים.

7.12. על אף כל שפורט לעיל, מינוי חברי וועד מבין חברי הארגון יכול להתבצע באסיפה כללית בהצבעה גלויה כאמור בסעיף 5.1.10, ובתנאי ששמות המועמדים הוצגו בסדר היום של האסיפה.

 

9. חברות בארגון:

9.1. חבר בארגון יוכל להיות כל אסיסטנט, מדריך, עוזר הוראה, מורה מן החוץ, עמית הוראה, עובד הוראה, מלגאי, מורה או חוקר בדרגה מקבילה שנתקבל לעבודה או אושרה מלגתו על ידי רשויות האוניברסיטה העברית, בהיקף מינימלי של משרה או מלגה כפי שייקבע על ידי ועד הארגון. כמו כן ייחשב חבר ארגון כל מי שעובד באוניברסיטה העברית לשם הוראה ו/או מחקר וחברותו אושרה על ידי ועד הארגון. החברות תימשך עד תום סמסטר שלאחר המועד בו הסתיימה עבודתו באוניברסיטה.

9.2. חברי הארגון יסווגו למגזרים כדלקמן:
9.2.1. דוקטורנטים – סטודנטים באוניברסיטה הלומדים לקראת תואר דוקטור.
9.2.2. מסטרנטים – סטודנטים באוניברסיטה הלומדים לקראת תואר מוסמך.

9.2.3. תלמידי בוגר – סטודנטים באוניברסיטה הלומדים לקראת תואר בוגר.

9.2.4. חוקרים, עמיתי הוראה ומורים מן החוץ.

9.2.5 עובדי הוראה.

9.2.6 במקרה של ספק לגבי שיוכו של חבר ארגון למגזר מסוים, מוסמך וועד הארגון לקבוע שיוכו המגזרי.

 

 


ניתן לדלג לסוף הדף ולהשאיר תגובה.

תגובות פייסבוק:

השאר תגובה

סגור חלון תגובות

השאר תגובה