SmartPodium 0

קשרי מדע לעמיתי הוראה 10/10/16

נוהל ניצול תקציב קרן קשרי מדע לעמיתי הוראה- תשע"ז ניתן להגיש מסמכים לוועדה הראשונה עד ה-16.12.2016


קרן קשרי מדע (תק"מ) לעמיתי הוראה

ועדה ראשונה- ניתן להגיש את הבקשות עד לתאריך 16.12.2016

ועדה שניה- ניתן להגיש את הבקשות עד לתאריך 3.3.2017

ועדה שלישית- ניתן להגיש את הבקשות עד לתאריך 12.5.2017

 

שימו לב! מדובר במועדי דד-ליין לקראת ישיבות הועדה. לא יתקבלו מסמכים שיוגשו לאחר מועדים אלה.

כדאי לנצל את הקרן!

בהתאם להסכם הקיבוצי שנחתם בסוף 2008, נקבעה זכאות עמיתי הוראה להנות מקרן קשרי מדע. בשונה מאסיסטנטים ומדריכים, הקרן אינה אישית אלא קולקטיבית.  כל עמית רשאי לנצל עד 3000$ לשנה אקדמית. בקשות למימוש הקרן נבחנות שלש פעמים בשנה.

שימו לב: הקרן אינה נצברת, ולכן כדאי לנצלה מדי שנה.

טפסי הגשה למימוש הקרן:

את החומר יש להגיש לגב' מילי רביבו עסיס במזכירות האקדמית, milia@savion.huji.ac.il

ניתן לדלג לסוף הדף ולהשאיר תגובה.

תגובות פייסבוק:

השאר תגובה

סגור חלון תגובות

השאר תגובה