צילום: ניר קידר נעה יפה 0

הסכם שכר לסגל הזוטר 2012 04/15/12

ריכוז משמעויות ההסכם באוניברסיטה העברית, לפי מגזרים.


 

הסכם שכר לסגל הזוטר 2012 – עיקרי ההסכם

יישום ההסכם הארצי והמקומי

אנו עומדים כיום בתום שנת לימודים בה ניהלנו מאבק ארוך שהביא לחתימה על הסכם קיבוצי חדש שהסדיר סוגיות רבות ברמה הארצית של כלל האוניברסיטאות וכן מספר סוגיות מקומיות אצלנו באוניברסיטה העברית. יישום ההסכם כבר החל ובא לידי ביטוי בין היתר בתוספות שחיקת השכר ששולמו במשכורות האחרונות.


מעבר לתוספות השכר, החל מהשנה הקרובה ייושמו הסדרי בטחון תעסוקתי ע"י מתן כתבי התחייבות להעסקה רב-שנתית לדוקטורנטים ועמיתי הוראה. זהו שינוי בעל השלכות רחבות על היחידות האקדמיות, וכדי להגיע למימוש מיטבי שלו חשובה מעורבותכם – בררו במחלקתכם האם אתם זכאים למינוי רב-שנתי ומתי אתם צפויים לקבלו.

כמו כן, יושבה מחלוקת ארוכה בנושא דפוסי ההעסקה של בודקי עבודות, תרגילים ובחינות, וסוכם שמעתה כל העסקה הקשורה במשימות הוראה ותמיכה בהוראה תתאפשר אך ורק במינוי בהתאם להסכמים הקיבוציים, ולא בתשלום לפי שעות או מטלות. היקפי השעות לבודקי עבודות ותרגילים הוגדרו במדויק – אם הינכם מועסקים במשימות אלו, אנא הקפידו לתעד את היקפי שעות עבודתכם כדי שנוכל לפעול לתיקון אחוזי המשרה במקרים של חריגות.

נזכיר גם שהאוניברסיטה התחייבה לשאת בעלויות ההסכם, ואין בעלויות אלו לשמש עילה לצמצומים ביחידות האקדמיות.

 

אנו מבקשים מהחברים לעיין בעיקרי ההסכמים ובהסכמים עצמם ולהיות ערניים לגבי הסעיפים החלים עליהם, ומזמינים אתכם לפנות אלינו לגבי כל שאלה או חשש לגבי אי עמידה בהסכמים. האוניברסיטה הקימה ועדת מעקב ליישום ההסכם שבה חברים נציגי ההנהלה, נציגי הסגל האקדמי מהמדעים הניסויים והעיוניים ונציגי הארגון, והיא תחל בעבודתה בקרוב.

לסיום, אנו משקיעים זמן ומאמצים רבים בפגישות עם חברי הארגון והבנת המצב בשטח לאשורו. מעבר לאפשרות של כל חבר ארגון לפנות אלינו בטלפון, במייל ודרך אתר הארגון אנו מקיימים מפגשים עם חברי ארגון בפקולטות ומחלקות שונות ועמלים על קידום תהליכים בשיתוף עם השטח וחברי הארגון.

לקראת הקיץ המתקרב, והשנה שתמה אנחנו מברכים את כולכם בהצלחה במבחנים ובבדיקת עבודות קלה. נהיה זמינים עבורכם לגבי כל שאלה, בעיה, הערה והבהרה.

 שלכם,

ועד ארגון מו"ח

להסכמים המלאים

 

 עוזרי הוראה (מסטרנטים)

 • תוספת לפיצוי על שחיקת השכר בסך 11.6% ל-4 שנים, בצמוד לסגל הבכיר, שתיפרס ל-4 פעימות בסך 2.9% כל אחת ב- 1.10.11, 1.1.12, 1.1.13, 1.1.14. בתשע"ב יקבלו חברי הארגון תוספת של 5.8%, וכן הפרשות רטרואקטיביות מאוקטובר 11'.
 • הגדלת ההפרשה לפנסיה ב-1% שתיפרס ל-2 פעימות ב-1.1.12, 1.1.13.
 • תוספת בסך 16% בממוצע לעוזרי הוראה מסטרנטים המלמדים פרונטלית (תרגולים, מעבדות, סיורים). מחצית התוספת תשולם באופן אחיד, החל מ-1.10.12. המחצית השנייה תשולם באופן דיפרנציאלי לפי גודל כיתות החל מ-1.10.13. המנגנון המדויק של התוספת ידון וייקבע בהסכמת הצדדים.
 • הפרשה לקרן השתלמות החל מיום העבודה הראשון (ולא, כנהוג כיום, מתום שנת העבודה הראשונה עם אפשרות להפרשות רטרואקטיביות).
 • פיצוי על ביטול קורס/קבוצה: כל ביטול או צמצום היקף מינוי בתקופת המינוי מחייב הודעה מוקדמת מראש של 3 חודשים.
 • טרם תקופת המינוי, הפסקת העבודה בשנת הלימודים הבאה של עוזרי הוראה שהועסקו במשך שנה לפחות מחייבת הודעה מוקדמת מראש עד ה-1 באוגוסט. הפסקת העבודה בשנת העבודה הראשונה שבועיים טרם תחילת הסמסטר מחייבת תשלום חודש פיצוי.
 • פיצוי כנ"ל לא יבוא במקום פיצויי פיטורין בעת סיום ההעסקה במוסד.
 • כל העסקה בבדיקת תרגילים, עבודות ובחינות תיעשה במינוי בלבד, ולא בתשלום לפי שעות.
 • היקף העבודה לבודקי תרגילים ועבודות במשרה מלאה עומד עד 308 שעות בסמסטר*.

אסיסטנטים ומדריכים (דוקטורנטים)

 • תוספת לפיצוי על שחיקת השכר בסך 11.6% ל-4 שנים, בצמוד לסגל הבכיר, שתיפרס ל-4 פעימות בסך 2.9% כל אחת ב- 1.10.11, 1.1.12, 1.1.13, 1.1.14. בתשע"ב יקבלו חברי הארגון תוספת של 5.8%, וכן הפרשות רטרואקטיביות מאוקטובר 11'.
 • הגדלת ההפרשה לפנסיה ב-1% שתיפרס ל-2 פעימות ב-1.1.12, 1.1.13.
 • תופסק העסקת דוקטורנטים בתוכניות חוץ-תקציביות וקורסי הקיץ (ובתוכניות בתקציב סגור או מותנה) כמורים מן החוץ. במקום זאת, הם יועסקו כעמיתי הוראה או כאסיסטנטים/מדריכים, לפי קביעת היחידה האקדמית. (ביחידות בהן הועסקו דוקטורנטים כאסיסטנטים/מדריכים תימשך העסקתם במתכונת זו.)
 • בטחון תעסוקתי: ההעסקה תיעשה בכתב התחייבות לשתי תקופות של שנתיים, כאשר המשך לתקופה השנייה מותנה בהמשך הלימודים וצרכי ההוראה (לא יתאפשר סיום העסקה בתום שנתיים לצורך החלפה בחבר סגל זוטר אחר). ההתחייבות תימשך לשנת הלימודים החמישית אם התמשכות הלימודים הינה בשל גורמים שאינם תלויים בדוקטורנט. אין מניעה להעסיק מעבר לתקופות אלו, ללא התחייבות. ביטול ההתחייבות יתאפשר במקרים המפורטים בהסכם, ובגין ביטול קורס ישולם פיצוי, בהתאם למועד הביטול. במקרה של הפסקת ההעסקה באחד מהסמסטרים יוגדר מעמדו של הדוקטורנט בנמצא בחופשה ללא תשלום (חל"ת) כדי ליצור רציפות במעמדו כעובד אוניברסיטה.
 • פיצוי על ביטול קורס/קבוצה: כל ביטול או צמצום היקף מינוי בתקופת המינוי מחייב הודעה מוקדמת מראש של 3 חודשים.
 • טרם תקופת המינוי, הפסקת העבודה בשנת הלימודים הבאה של אסיסטנטים ומדריכים שהועסקו במשך שנה לפחות מחייבת הודעה מוקדמת מראש של 3 חודשים. הפסקת העבודה בשנת העבודה הראשונה שבועיים טרם תחילת הסמסטר מחייבת תשלום חודש פיצוי.
 • פיצוי כנ"ל לא יבוא במקום פיצויי פיטורין בעת סיום ההעסקה במוסד.
 • כל העסקה בבדיקת תרגילים, עבודות ובחינות תיעשה במינוי בלבד, ולא בתשלום לפי שעות.
 •  היקף העבודה לבודקי תרגילים ועבודות במשרה מלאה עומד עד 308 שעות בסמסטר*.

מורים מן החוץ

 • תוספת לפיצוי על שחיקת השכר בסך 11.6% ל-4 שנים, בצמוד לסגל הבכיר, שתיפרס ל-4 פעימות בסך 2.9% כל אחת ב- 1.10.11, 1.1.12, 1.1.13, 1.1.14. בתשע"ב יקבלו חברי הארגון תוספת של 5.8%, וכן הפרשות רטרואקטיביות מאוקטובר 11'.
 • הגדלת ההפרשה לפנסיה בהתאם לחוק פנסיה חובה: החל מ-1.1.13 ההפרשה תגדל ל-5% הפרשות עובד, 5% מעביד ו-5% לפיצויים.
 • מורים מן החוץ המלמדים בתוכניות החוץ-תקציביות ובקורסי הקיץ (ובתוכניות בתקציב סגור או מותנה), העומדים בקריטריונים להעסקה כעמיתי הוראה, יועסקו כעמיתי הוראה על כל הזכויות הנלוות לכך. בביה"ס לתלמידי חו"ל באוניברסיטה העברית יוחל דירוג עמיתי הוראה בתוכניות למוסמך על המורים הזכאים לכך. תנאי ההעסקה בתוכניות לתואר ראשון עדיין נידונים מול הנהלת האוניברסיטה.
 • תתאפשר הגשת בקשות לקרנות מחקר חיצוניות לכלל המורים מן החוץ, ולקרנות מחקר פנימיות למורים בעלי תואר ד"ר המועסקים מעל 5 שנים.
 • בטחון תעסוקתי: תוקם בכל אוניברסיטה וועדה שתבחן בקשות בנסיבות מיוחדות להעסקת מורים מן החוץ בעלי וותק בהוראה על-פי כתבי התחייבות ארוכי טווח.
 • פיצוי על ביטול או צמצום מינוי: במקרה של ביטול קורס/קבוצה עבורו ניתן כתב מינוי, בתקופה של שבועיים לפני תחילת הסמסטר ועד חודש לאחר תחילתו, ישולם חודש פיצוי (בנוסף לשכר שהיה מגיע בעבור תקופה זו). במקרה של ביטול קורס/קבוצה חודש לאחר תחילת הסמסטר ואילך ישולם פיצוי של חודשיים שכר (בנוסף לשכר שהיה מגיע עבור תקופת ההעסקה).
 • פיצוי כנ"ל לא יבוא במקום פיצויי פיטורין בעת סיום ההעסקה במוסד.

עמיתי הוראה

 • תוספת לפיצוי על שחיקת השכר בסך 11.6% ל-4 שנים, בצמוד לסגל הבכיר, שתיפרס ל-4 פעימות בסך 2.9% כל אחת ב- 1.10.11, 1.1.12, 1.1.13, 1.1.14. בתשע"ב יקבלו חברי הארגון תוספת של 5.8%, וכן הפרשות רטרואקטיביות מאוקטובר 11'.
 • הגדלת ההפרשה לפנסיה ב-1% שתיפרס ל-2 פעימות ב-1.1.12, 1.1.13.
 • לטבלת השכר של עמיתי הוראה בדרגה ב' יתווספו 5 שנות וותק (קצת פחות מ-5% תוספת שכר בשיא הוותק).
 • הגדלת תקצוב הקרן לקשרי מדע ל-1500$ למשרה מלאה (במקום 1250$ כיום), והגדלת תקרת ההקצבה האישית ל-3000$.
 • תתאפשר הגשת בקשות לקרנות מחקר חיצוניות לכלל עמיתי ההוראה, ולקרנות מחקר פנימיות לעמיתים בעלי תואר ד"ר המועסקים מעל 5 שנים.
 • בטחון תעסוקתי: ינתנו כתבי התחייבות להעסקת עמיתי הוראה לתקופות של 2-5 שנים.

עמיתי הוראה ב' שהועסקו לפחות 3 שנים בהיקף מצטבר של 12 ש"ס (או 5 שנים במקרה של קורס בשנה) יקבלו בשלב הראשון כתב התחייבות לשנתיים, ולאחריו, בהתאם לרצון היחידה, יוענקו כתבי התחייבות לתקופות של 3-5 שנים.

עמיתי הוראה א' שהועסקו לפחות 5 שנים בהיקף של 30% משרה ומעלה, יקבלו בשלב ראשון כתב התחייבות לשנתיים, ולאחריו, בהתאם לרצון היחידה, יוענקו כתבי התחייבות לתקופות של 2-4 שנים. הפסקת כתב ההתחייבות תתאפשר רק בהתאם לנסיבות המפורטות בהסכם. במקרה כזה, יעשה המוסד מאמץ לשבץ את המרצה בקורס חליפי. כמו כן תינתן עדיפות לעמית ההוראה בעל כתב התחייבות להעסקה עתידית. תתאפשר חופשה ללא תשלום (חל"ת) לבעלי כתבי התחייבות ארוכי טווח.

אין חובה להוציא כתבי התחייבות ארוכי-טווח ביחידות חוץ-תקציביות (ובתוכניות בתקציב סגור או מותנה).

 • פיצוי על ביטול קורס/קבוצה: כל ביטול או צמצום היקף מינוי בתקופת המינוי מחייב הודעה מוקדמת מראש של 3 חודשים.

טרם תקופת המינוי, הפסקת העבודה בשנת הלימודים הבאה של עמיתי הוראה שהועסקו במשך שנה לפחות מחייבת הודעה מוקדמת מראש של חודש. הפסקת העבודה בשנת העבודה הראשונה שבועיים טרם תחילת הסמסטר מחייבת תשלום חודש פיצוי.

פיצוי כנ"ל לא יבוא במקום פיצויי פיטורין בעת סיום ההעסקה במוסד.

 • בטחון תעסוקתי – "העשור האבוד": סוגיה זו מתייחסת לקבוצה מבין עמיתי ההוראה ב', העומדים בתנאים מצטברים, ובהם: קבלת תואר הדוקטור בין השנים 1999-2007, היעדר משרה מחוץ לאוניברסיטה בהיקף שעולה על 50% (לא כולל העסקה כממ"ה במוסדות אחרים), הועסקו בכל שנה אקדמית לאחר המינוי הראשון שלהם כבעלי תואר ד"ר (למעט תקופות של פוסט-דוקטורט), קיימו לאורך השנים פעילות מחקרית ופעילים בהוראה ובמחקר גם בשנים תש"ע-תשע"ב.

א) מי שהועסק בשנים תשע"א ותשע"ב (כעמית הוראה ב' או כממ"ה ב') בלפחות 50% משרה:

 1. יקלטו כחברי סגל בכיר במסלול המקביל, בתקן יעודי שיוקצה לכך, בהתאם לתקנון האקדמי ודיון בוועדת המינויים של היחידה האקדמית.
 2. במידה ולא תתאפשר קליטה בהתאם לסעיף הקודם, תימשך ההעסקה כעמית הוראה ב' ללא הגבלת זמן, בהיקף שלא יפחת מ-40% משרה (הפסקת ההעסקה מותרת במקרים חריגים, דוגמת ירידה באיכות ההוראה).

ב) עבור מי שהועסק בפחות מ-50% משרה, יינתן כתב מינוי למשך 10 שנים (הפסקת ההעסקה מותרת במקרים חריגים, דוגמת ירידה באיכות ההוראה).

 • תוקם קרן להשלמת פיצויי פיטורין לעמיתי הוראה מ"הדור האבוד" שהפיצויים גולמו בשכרם (ולא הופרשו לקרן פיצויים) בשנים הרלוונטיות.

ניתן לדלג לסוף הדף ולהשאיר תגובה.

תגובות פייסבוק:

השאר תגובה

סגור חלון תגובות

השאר תגובה